| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, maj 19, 2004

  2004-05-19 on | Kyrka och Folk, nr 21 | cid |
"Ju mer problematisk kyrkan som organisation tycktes mig, desto kärare blev mig Jesus"

Denna artikel är författad av Carl Ingemar Dagman Kyrka & Folk nr 21/04 [ 2004-05-19 onsdag, nr 21, s. 3 ] debatt ”Ju mer problematisk kyrkan som organisation tycktes mig, desto kärare blev mig Jesus.”* Så skriver K G Hammar. Så talar profeter. Så skapas en reformator. Och just så uppstod reformationen. När Martin Luther behövde en fast grund för sin frälsning, blev han tvungen att välja. Kyrkans auktoritet eller Skriftens, vilken stod högst? Kyrkan ville att vi skulle ha tillträde till Gud icke genom Jesus, hans Ande, ord och verk, utan genom prästerna. Men när och om kyrkans läror står emot Guds Ord, så är de intet annat än människobud, om vilka Jesus säger: Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.” [Matt 15:9] Det var Luthers stora insats emot all människoskapad religion och omskapad kristendom, att ersätta den av kyrkan så omhuldade ovissheten – varpå deras makt över samvetet bygger – med en fast och viss övertygelse om Guds nåd i Kristus på Skriftens grund, som själen tryggt och säkert kan vila vid. Luther hade lärt av Jesus. Om någon skulle haft rätt och kompetens att ändra på Guds ord, så skulle det vara Jesus. Likväl håller han sig fast vid Guds ord. Intill döden på korset är det Guds yttre ord han lever på, inte något inre hemligt ord. Allt han gör stöder han på Skriften, judarnas bibel, vårt Gamla testamente. – Nuväl, om KG Hammar i ljuset av detta framstår som en reformator, så är han inte det på bibliskt vis, ty då skulle han argumentera utifrån Skriften och hänvisa till Guds ords auktoritet och oföränderlighet, och följa Jesus och Luther i spåren. Men istället gör han allt för att bryta ner tilltron till Guds ord, vilket är förödande för all visshet om nåd hos Gud, det enda nödvändiga. Redan på grund av sin ställning är Hammar mera just en sådan som profeter vänder sig emot, än en som själv är en banbrytare eller profet. Han som kanske var en profet innan han fick makt, är nu själv en sådan som han själv förr vände sig emot. Problemet för KG Hammar om han vill spela rollen av profet, är därför att han representerar just en sådan kyrkoledning som både Jesus och Luther gick till angrepp mot i kraft av och stödda på Guds ord. Och vad gäller citatet ovan, då Hammar menar sig hålla sig till Jesus istället för kyrkan, så visar det sig inte ha det minsta med fakta att göra. Ty den kyrka KG tar avstånd ifrån är den som vill hålla sig till Kristus och Skriften, medan han själv representerar ett prästerskap som sätter sig själva och sina egna ord över det gudomliga, både Kristus och den heliga Skrift. Istället för Guds ord får vi KG’s. Hur rimmar det med den ”kenosis”- teologi han så ”ödmjukt” predikar? Vill han vara störst på jorden så lever han rena motsatsen till kenosis, och vill han vara minst, hur kan han då anse sig för mer än Jesus? KG Hammar vittnar om att han är älskad ”genom någon, bortom”. Men en livbåt är mig helt onyttig om jag inte låter mig lyftas upp i den. Om jag inte går in i den ark Gud av kärlek berett, så blir Guds kärlek inte mig till hjälp, utan tvärtom till dom. Jag står utan ursäkt. Räddningsarken är Jesus, och den älskar Jesus som håller och bevarar hans ord. Det är från säker källa, det är Frälsarens egna ord. Han upprepar det tre gånger i sitt avskedstal, vilket gör det fyrdubbelt tungt. Därför uppstår det märkliga att den hållning som Hammar uttryckte som sin angående den kyrka han ännu inte hade någon makt i, den hållningen blir nu nödvändig för fromma troende emot den kyrka Hammar har makt i. Hans egna ord vänds emot honom. Men det är inte allt. Ty i och med att man fjärmar sig från Skriften, så fjärmar man sig från den lutherska bekännelsen, som är den svenska kyrkans fundament. Men inte heller detta är nog. Ty i och med att man fjärmar sig från den lutherska bekännelsen, så för man kyrkan ut på laglös mark, man gör kyrkan brottslig, kriminell. Det är nämligen svensk lag på att kyrkan skall vara evangelisk-luthersk [SFS 1998:1591], och detta definieras i den första paragrafen i kyrkans egen författning, där kyrkan säges vara grundad i Guds heliga ord. Så om KG Hammar inte är en reformator i Kristi anda, då kan han bara vara en deformator iklädd fårpäls. Om honom gäller då Jesu ord: ”Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. [Matt 22:29] Hammar vill bli älskad av världen, vilket ju inte är så märkligt eftersom han ser kyrkan som en politisk institution. Men Kristus säger: Mitt rike är icke av denna världen. Och han tröstar de sina med att världen kommer att hata dem. En öppen och rimlig fråga: Talar KG i Guds ställe? Är det ett bud från Gud att vi skall lyda KG mer än Guds ord? Och i så fall, på vilket bibelställe eller på vilken uppenbarelse, eller på vilken annan grund, hävdas detta? Och om KG inte hävdar att det han gör är på Guds befallning, varför gör han det då? Carl Ingemar Dagman, Habo fri skribent *) [vittnesbörd av KG Hammar i Trots Allt, nr 8,2003] http://www.trotsallt.se/aktuellt_nummer/8_03/kg_hammar.htm

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2004-05-19 on | Kyrka och Folk, nr 21 | cid |
  "Ju mer problematisk kyrkan som organisation tycktes mig, desto kärare blev mig Jesus"


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  FEBRUARI 2004februari / maj / september / oktober ...
  2004-02-11 on | Smålandsposten Debatt | cid | Hist...
  DECEMBER 2003mars / april / maj / september / dece...
  2003-12-23 | Nya Dagen - dagen.com | "Bilbältet är...
  SEPTEMBER 2003mars / april / maj / september / dec...
  2003-09-29 må | Smålandsposten | cid | Vägen till ...
  MAJ 2003mars / april / maj / september / december ...
  2003-05-27 | Nya dagen - dagen.com | "Allt våld är...
  2003-05-03 lö | Smålandsposten Debatt | cid | Euro...
  APRIL 2003mars / april / maj / september / decembe...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger