| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, augusti 19, 2006

  2006-08-19 lö | Förord av E. Sjöberg till FÖR HEMMETS ANDAKTSTUNDER
av P. P. Waldenström [tryckt 1927]

FÖR HEMMETS ANDAKTSTUNDER

BETRAKTELSER FÖR VAR DAG AV P. P. WALDENSTRÖM

[s. 5]

Förord.

Då ledningen för Svenska Missionsförbundets förlag anmodade mig att åstadkomma denna dagbetraktelsebok genom utdrag från lektor P. Waldenströms skrifter, så mottog jag detta uppdrag med glädje. Ty inom mig har under flera årtionden vid läsningen av lektorns senaste skrifter närts en önskan, att ett sådant arbete måtte bliva utfört, synnerligen med betraktelser ur dessa senare skrifter.

För omkring 50 år sedan utgavs dagbetraktelseboken »Stycken av livets ord» genom utdrag från lektorns ungdoms skrifter. Arbetet därmed verkställdes av en syster till honom.

Till den här föreliggande boken hava utdragen gjorts ur tidskriften Pietisten för åren 1897-1917. Blott två betraktelser ha tagits från årgången 1894.

Det ligger alltså en tid av ytterligare 20 till 40 års studier och erfarenheter i Guds skola under trägen författare- och predikoverksamhet mellan, vad som finnes infört i den förra, och vad som tagits med i den här boken. Detta gör, att föreliggande bok helt naturligt innehåller en mycket större rikedom till uppbyggelse än den förra, vilket en var, som har intresse att ta kännedom om förhållandet, till sin glädje skall finna.

I årgångarna 1897-1907 av Pietisten behandlade lektorn Davids Psalmer, som därefter fördes samman i tre band. I årgångarna 1908-1917 behandlades Efesierbrevet och början av Filipperbrevet jämte enstaka bibelställen. Se noten under betraktelsen för den 13 oktober. Det är nu från allt detta och synnerligen från Psaltaren, om betraktelserna tagits. Detta är ock helt säkert det allra bästa och mest lämpliga för här föreliggande ändamål, av vad lektorn skrivit. Denna åsikt hos mig förut har stadgats under arbetet att se igenom lektorns författareskap för att få betraktelser till boken.

Ingen bok i vår Bibel har heller så stor omväxling och rikedom som Psaltaren, då det är fråga om Gud såsom trofast, tillitsfull, rätt- [s. 6] färdig, nådig och god; eller då det är fråga om den troende såsom beroende av Gud och hans ord till tröst och glädje, undervisning och ledning, nåd och hjälp i alla livets förhållanden samt om den troendes längtan efter Gud och hans umgänge och närvaro i liv och död. På vilket uppbyggligt sätt, lektorn behandlat uttrycken för allt sådant och mera till i Nya Testamentets ljus, skall man finna under läsningen av betraktelserna här.

Vid utdragen till dessa har den principen synts mig riktig och följts att ej taga med utredningar i lärofrågor utan endast sådant, som rör sig omkring trosgemenskapen med Gud och Kristus samt dess erfarenheter och uppgifter i det dagliga livet, till tröst och undervisning, förmaning och uppväckande. Angående betraktelser för Påsktiden och Pingst hänvisas till noterna under texten för den 28 mars och 23 maj. Betraktelserna för årets till tiden bestämda högtider äro ock valda med hänsyn till dessa.

Vad nu redigeringcn beträffar, så må nämnas, att där språket burit en något ålderdomlig prägel med avseende på ordföljd och vissa uttryck, så har detta riktats till närmare överensstämmelse med nutida språkbruk. Det mesta arbetet därmed har utförts av redaktör Theodor Anderson.

Anförda bibelställen ovanför betraktelserna hava återgivits enligt Bibelkommissionens nyaste översättning utom i de fall, då lektorns översättning av Nya Testamentet och Psaltaren, som han vanligen följt, i något väsentligt haft andra uttryck och dessa blivit använda i betraktelserna. Inne i betraktelserna har lektorns översättning fått stå kvar, där han följt densamma. Men där han återgivit citat enligt den äldre Bibelkommissionens översättning av Nya eller Gamla Testamentet, ha dessa här återgivits i enlighet med nya översättningen.

Till slut må det tillåtas mig få uttala den glada vissheten, att dessa betraktelser utgöra en källa till rik välsignelse för alla, som vid husandakten eller andra tillfällen komma att läsa eller höra dem med ett bedjande och för det eviga livets ord öppet och mottagligt sinnelag. Gud, låt det ske så!

Stockholm i april 1927.

E. SJÖBERG.


Sidorna 5-6, ur

FÖR HEMMETS ANDAKTSTUNDER , BETRAKTELSER FÖR VAR DAG, AV P. P. WALDENSTRÖM

STOCKHOLM , SVENSKA MISSIONFÖRBUNDETS FÖRLAG , STOCKHOLM 1927 , SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET

[Anm. Inscannat med C-Pen 800C, korrigerat och kontrolläst, lö 19 aug., 2006, C I Dagman]

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-08-19 lö | Förord av E. Sjöberg till FÖR HEMMETS ANDAKTSTUNDER
  av P. P. Waldenström [tryckt 1927]


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-08-18 fre | dagens citat | Erika Cyrillus Ols...
  2006-08-18 fre | SvD Synpunkt | cid | Dödsstraff k...
  2006-08-17 to | Dagens citat | Hanne Kjöller | Orä...
  17 augusti | Betraktelse av P. P. Waldenström
  2006-08-16 on | Dagens citat | Ruben Agnarsson | E...
  2006-08-05 lö | Dagens citat | Mats Tunehag | Äpp...
  2006-08-03 Th | Dagens citat III | ALAN DERSHOWITZ...
  2006-08-03 Th | Dagens citat II | Edmund Burke (17...
  2006-08-03 Th | Dagens citat | Brigitte Gabriel: B...
  2006-08-02 We | Dagens video | Watch "Obsession: W...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger