| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, februari 20, 2008

  diakoni, mervärde & "biblifiering"

GUDS ORD & MÄNNISKORS ORD

[Det här är MYCKET längre än vad som är motiverat - just nu har jag inte tid att korta det]

cid KOMMENTAR MODERN KYRKLIG DIAKONI ÄR INTE BIBLISK

Tidningen Dagens ledarskribent Thomas Österberg (ThÖ) framstår i sina ledarartiklar som en mer än vanligt godhjärtad och välmenande man, vilket jag är förvissad om att han också verkligen är.

Det framgår ofta i olika frågor att han står på deras sida som har det sämst, även om de har gjort de mest förskräckliga ogärningar. Han gör det säkert av hjärtat, därför att han menar att så, ja endast så, blir det kristna budskapet synligt i världen. Endast så kan Kristi härlighet bliva synlig för alla. Han är därför alltid mån om att framhäva att samhället i första hand har ansvar och skyldigheter emot dem som ligger illa till. Samhället skall vårda och rehabilitera snarare än straffa, och där straff förekommer bör de vara så korta och milda och så "halverings-bara" som möjligt.

Samhället bör således ta hand om individen på alla sätt, isynnerhet de som "inte klarar sig", oavsett skäl. De skall "erbjudas", mer eller mindre frivilligt, all tänkbar hjälp och som regel utan motkrav alls. Samhällets viktigaste uppgift tycks enligt ThÖ inte vara att tjäna dem som klarar sig och är samhällets grund och pelare, nämligen de laglydiga och skötsamma, trots att de är (hårt) arbetande skattebetalare, och förutan vilkas insats inget fungerar.

Istället för att prioritera den service de arbetande och skattebetalande betalar för och som de behöver för att kunna leva tryggt och säkert, med fungerande vägar, transporter, sjukvård, skola, polis, militär och rättsväsen, så skall de som bryter ner och missköter sig komma i första hand. Istället för att se till att de som bär upp samhället får tillbaka så mycket att de märker att det lönar sig att arbeta, betala skatt och följa lagarna, så skall det ges åt dem som inte är med och bygger upp, utan tvärtom river ner. Även om det sker på bekostnad av de mest grundläggande krav en skattebetalare kan ställa. Guds ord säger att överheten skall straffa de onda och belöna de goda, men ThÖ argumenterar ofta i den motsatta riktningen.

Det kan inte nog varnas för att det samhälle som belönar de onda och bestraffar de goda, inte bara är anti-kristligt och i strid med Guds ord, det är också redan utifrån rent mänskliga synpunkter och erfarenheter dömt till en säker undergång, oftast en våldsam sådan.

Istället för att satsa på vård av de arbetandes föräldrar och barn, genom god äldrevård och hög kvalité i skolan, så skall de som fördärvar eller inte bidrar komma i första hand. De som ingen skatt betalar därför att de inte arbetar, ja även de som gör allt för att förstöra och stjäla från samhället och dem som arbetar, de skall ha "rätt" till samhällets första och bästa insatser.

Även de som ruinerar oskyldigas liv genom mord och våldtäkter och pedofili, skall värnas. Alla negativa konsekvenser för dessa som gör ont skall helst undvikas och motarbetas, medan deras offer lämnas åt sig själva oavsett hur fruktansvärda lidanden de har utsatts för. Man lägger gärna än mer bördor på offren genom att kräva att de skall "förlåta" och de fördöms om de vill att samhället straffar, ty straff är hämnd, och all hämnd är fel, säger man.

Men sanningen är att hämnd kan vara gudomlig, precis som hat kan vara gudomligt. All kärlek är inte rätt, allt hat är inte fel. Allt beror på vad man hatar eller älskar. Den som älskar är inte god därför att han älskar, han är god blott om han älskar det goda, men ingen älskar det goda som inte samtidigt hatar det onda. Det finns ingen god människa som inte hatar det onda. På samma sätt är lagens hämnd på onda gärningar god. Men det samhälle som hämnas goda gärningar och ger belöning åt och visar kärlek mot onda gärningsmän, det samhället är ont.

Ekonomiskt och socialt stöd, bistånd och bidrag, skall ges åt alla som har "mindre" än någon i något eller alla avseenden. Och det skall ges frikostigt i all den utsträckning som behövs för att alla "ojämnheter" i samhället skall utjämnas, oavsett hur de uppstått. Och det skall ges hela tiden och gång på gång, åt dessa som inget positivt bidrar med, det synes vara samhällets högsta uppgift, enligt ThÖ med flera.

Man skall ta från dem som har och ge åt dem som inte har, ty all tänkbar nöd och "orättvisa" åligger det samhället att utplåna, som om samhället vore orsaken till och bär skuld för alla "orättvisor".

Det är en oerhört hög tanke om samhällets förmåga och uppgift, samtidigt som det är en oerhört tung börda av skuld (culpa), ty det är ju inte "skuld" i allmän eller ekonomisk mening, utan i moralisk, ja gudomlig mening, som läggs på samhället. Frågan är om samhället kanske ersätter Gud, enligt denna världsbild, åtminstone i teorin. Ty Gud kan allt och är alltså skyldig till allt! Eller? Åtminstone tycker ateister så, när de skall bevisa varför han inte finns.

Det må vara tillåtet att påminna om att utifrån denna samhällssyn så är Jesu ord "från den som inte har skall tagas också det han har, och åt den som har skall det bli givet" som talade av Satan själv. Det måste för Österberg och de som delar hans tankevärld kännas som ett nålstick, eller ett svärdshugg i sidan, från en judas-själ, ja värre, det är ju som om Jesus förråder sig själv här! Eller?

Matt 13:12 Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.

Naturligtvis har kyrkorna, också de, enligt detta synsätt som ThÖ står för, sin viktigaste uppgift just här, i det sociala och ekonomiska utjämningsarbetet. Ty även om samhället har det största ansvaret så räcker det inte till, och kyrkan måste ju gå från ord till handling, för att få "trovärdighet" för evangeliet. Kyrkan måste liksom göra något, inte bara tala, för att undgå anklagelsen om tomma ord. Å andra sidan kan inte kyrkan ta på sig allt, inte ens det som blir "över" efter att samhället gjort sitt. Därför måste alltså kyrkan gå till "handling" också genom samhället genom att ställa krav på samhället att göra det som kyrkan kräver att den skall göra, så att kyrkan blir trovärdig genom samhällets handlingar - eller något sådant. Detta är långsökt, men förklaras av att man läser in i Skriften att Guds rike redan är här, och att det gradvis genom de kristnas aktivism kommer alltmer till synlig uppenbarelse även för dem som inte har den inre andliga osynliga uppenbarelsen.

Samhället betraktas både som en potentiell fiende och som ett redskap att använda för att förverkliga "gudsriket". Man tänker att man har skyldighet, mandat och löfte från Gud om framgång i detta att ta över samhället och låta Guds herrlighet där bli materiellt manifesterad, så att äntligen Jesus kommer tillbaka då han tycker att vi är färdiga med det "rättfärdiga" samhället, så att vi befinnes "värdiga" att ta emot honom. Att detta är nonsens, sett utifrån Skriften, är ju uppenbart. Sanningen är snarast den omvända. Kristus kommer när allt är på väg att förstöras. Att Guds rike inte är här, ens i sin begynnelse, kan ju var och en förvissa sig om dagligen, varken kristna eller andra har annat än synd att skryta med. Men i Guds rike, som är ett verkligt rike på den nya jorden, finns ingen synd överhuvudtaget alls. Ingen kommer ditin som är syndig, endast de som är rättfärdiggjorda och vars uppståndelsekroppar är befriade från synd.

Kyrkans förnämsta uppgift anses således av ThÖ och likasinnade vara att bedriva diakoni och social verksamhet. Evangeliet räcker inte, menar man, det blir tomt och falskt utan aktiv uppsökande organiserad hjälpverksamhet till nödlidande oavsett tro. Ja, det bör prioriteras, ty först, främst och bäst ska kyrkan inte vara en predikstol utan en hjälpstation för de som är "underst", "utanför", "utslagna" och "utan" allt det där som "andra" har. Att dessa "andra" kanske har det de har därför att de skött sig och arbetat och haft den "tur" som den har som anstränger sig, det glöms bort. Ty enligt det "sociala evangeliet" som uppfanns på 1800-talet, finns det inget som är så förbjudet som den outplånliga naturlagen: "Det man sår får man skörda". Att våra gärningar får konsekvenser skall man tiga med. Ty det är ju verkligen sant att Gud hjälper den som hjälper sig själv, och den som inte kan hjälpa sig själv kan åtminstone bedja och lita på Gud och hans ord, ty för Gud som har skapat himmel och jord är inget omöjligt.

Å andra sidan, kan man väl inte tänka annorlunda än Österberg, ty vad annat är evangeliet egentligen, om inte "goda gärningar" mot dem som inte "förtjänar" det! - Och vad hjälper alla fina ord om man inte handlar?

*

Under rubriken "Mervärde i diakonin" argumenterar Th.Ö. (Dagen, tisdagen den 19 febr.) på följande sätt.

I. FÖRSVAR FÖR DIAKONINS PLATS I KYRKANS VERKSAMHET:
1. ThÖ: "Diakonin är en viktig del av den kristna kyrkans uppdrag i världen"
2. ThÖ: [det] "handlar om "tjänst" och om socialt ansvarstagande utifrån det exempel som Jesus Kristus har visat sina efterföljare."
[anm. cid: det som avses är nog Jesu ord "den bland eder som vill vara störst skall vara de andras tjänare"]/blockquote>
3. ThÖ: "När ord och gudstjänst blir till konkret handling tar det kristna livets omsorg om individen gestalt"
[anm. cid: svårfattligt, snarast liknar det "tårta på tårta", i värsta fall en floskel utan eftertanke]
4. ThÖ: "[konkreta handlingar, omsorg om individen] skapar trovärdighet för evangeliet"
5. ThÖ: "I de tider i historien som diakonin har haft ett starkt inflytande i kristenheten har väckelse med ett stort antal nya människor i kyrkorna ofta följt i spåren."

[anm. cid: jag känner bara exempel på motsatsen, nämligen där väckelser har gett upphov till social verksamhet. Men inget exempel finns, som jag känner, där social verksamhet gett upphov till väckelse, varken i bibeln eller i historien sedan dess. Orsak och verkan må inte sammanblandas. Den omvände tar avstånd från sin synd, det är en frukt av omvändelsen. Men inte alla som tar avstånd från någon av sina synder, blir inte nödvändigtvis omvänd till Kristus. Goda gärningar är en frukt av tron, men goda gärningar kan inte erövra eller förtjäna tron. Den skillnaden är avgörande, det är fråga om två olika kristendomstolkningar.]
II. Thomas Österbergs DEFINITION AV, ELLER EXEMPEL PÅ, VAD DIAKONI ÄR:
1. stöd till missbrukare som vill bort från drogerna [anm. cid: NT anbefaller utfrysning redan för drinkare som är församlingsmedlemmar!]
2. sjukhuskyrka som lyssnar o vägleder då sjukdom drabbar [NT talar endast om besök till troende]
3. besöksgrupper som hälsar på gamla som inte kan gå ut
4. frivilliga i kyrkan som engagerar sig för flyktingar och invandrare

III. DIAKONINS PROBLEM

Thomas Österberg skulle inte vara ledarskribent om han inte vore skärpt, därför är det naturligt för honom att uppmärksamma några problem, måhända påverkad också av det jag skrivit här på cid bloggen:

1. "diakonin rymmer också svårigheter och dilemman. Hur förenas det sociala ansvarstagandet med tydligheten i budskapet om Jesus?"

2. "Hur undviker kyrkan att bli gränslös och att låta sig utnyttjas - eller att bära den som faktiskt behöver lära sig att gå själv?"

3. "Hur ska diakoner och frivilligarbetare i kristenheten förhålla sig när socialtjänst och psykmottagningar drabbas av ekonomiska åtstramningar och hänvisar allt fler av sina klienter till kyrkorna?"

IV. GRÄNSDRAGNINGAR MELLAN KYRKANS DIAKONI OCH SAMHÄLLETS SOCIALTJÄNSTER

1. [ThÖ menar att] [när] "socialtjänsterna lämpar över allt mer av sitt arbete på kyrkorna", så kan kyrkorna "inte naivt ställa upp som räddningsplanka när samhället - alla vi tillsammans - sviker."

2. Man måste faktiskt ibland avstå från att hjälpa och istället slå larm. ThÖ: "Ibland är det faktiskt bättre att Frälsningsarmén, pingstkyrkan och Svenska kyrkan slår larm i media, och till politikerna, när utsatta människor hamnar mellan stolarna i välfärdsystemen."

3. Diakonen Caroline Nilsson (Dagen 2008-02-19) [se länk-lista längst ner] citeras med gillande: "Kyrkan får inte bli en alternativ socialtjänst".

4. Ty, ThÖ menar att: "En sådan utveckling kommer ofrånkomligen att drabba de allra svagaste, samtidigt som kyrkorna riskerar att digna under bördorna."

5. Th.Ö. är dock splittrad, han är alltför god för att kunna säga nej: "vad gör man när den ensamstående föräldern står där i kyrkdörren och inte kan köpa mat, eller betala månadens räkningar? Ja, säkerligen kommer diakoner även framgent att hjälpa till handgripligen med mat och pengar."

6. Till slut vänder Th.Ö. på det igen, hans godhet gentemot nödlidande av alla slag, kommer i konflikt med hans kärlek till Kristus, det är ju ändå det som ligger djupast hos Thomas:
"Samtidigt gäller det att diakonin fungerar som en Kristus-magnet. Där finns mervärdet."
Törs man säga att Thomas upplever en olöslig konflikt här?

*

NU TILL GRANSKNINGEN AV DETTA I BIBELNS LJUS: Vad säger Skriften?

1. I artikeln "Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt?" [se länk-lista längst ner] har jag visat att det finns inget stöd i Nya testamentet (NT), än mindre i det Gamla (GT), för påståendet att den kristna kyrkan skall ägna sig åt social hjälpverksamhet till icke-troende.

2. Inte ett enda ord av Jesus kan uppbringas, där Jesus uppmanar oss att bedriva social verksamhet till "icke-bröder", alltså sådana som står utanför familjen, och familjen betyder antingen den biologiska, religiösa eller nationella. Ingen uppmaning finns till någon slags social verksamhet riktad till icke-judar eller icke-troende. "broder" betyder aldrig alla människor. Alla människor är inte Guds barn, det är de troende och inga andra som kallas så. Alla människor är skapade till att vara Guds avbild, men människan som Guds avbild är inte nog för att kallas Guds barn.

3. NT saknar exempel på något som kan liknas vid vår tids kyrkors sociala engagemang. Inte ett enda exempel finns från den första församlingens "första sommar" (C-E Sahlberg) på nödavhjälpande av något slag som vänder sig till icke-troende som inte är med i församlingen. Det enda undantaget är det helande genom bön och handpåläggning som var intimt förknippat med förkunnandet av evangeliet. Dock var evangeliet det viktiga och helandet en spinoff-effekt, och inte som nu, där det sociala och medicinska "helandet" sätts i första hand och har som anti-spinoff-effekt att evangeliet inte förkunnas.

4. Alla ställen där Jesus talar om goda gärningar och hjälp avser hjälp till "dessa mina minsta, som är mina bröder", och med "bröderna" menas antingen den biologiska familjen, eller den religiösa familjen, det är alltså judar eller de som följer Jesus, oavsett vilket folk de tillhör. De som avses är de som hör hans ord och gör efter dem, och dit kan inte de otroende räknas.

5. Att detta är vad som faktiskt står skrivet står utom allt tvivel för den som vill bekymra sig om att ta reda på saken. Jag medger gärna att det är oväntat och överraskande, åtminstone upplevde och upplever jag det så. Men faktum kvarstår, och jag för min del, har inget intresse av att mästra Gud och försöka bättra där jag möjligen kan tycka att något fattas. Det har redan med vanlig anständighet att göra, man kan inte påstå något om det Skriften säger som man vet är osant. Vilket ju är än mer självklart om man säger att man håller Bibeln för att vara Guds ord.

6. För somliga är dock denna nyupptäckt så svårsmält att man inte ens vill låta den prövas offentligt. Artikeln erbjöds hösten 2007 både till Dagen och Världen idag, men ingen fann den lämplig att publicera. Därför lade jag ut den här på cid bloggen (5 febr. 2008).

7. Jesus kom i första hand till judarna, därefter till alla som tog emot honom. Jesus gjorde väl emot alla, botade från sjukdom genom sitt blotta ord, förlät synder och uppenbarade vem han var för alla som ville. Men han gick aldrig till hedningar, till icke-judar. Men när icke-judar kom till honom fick de också hjälp, den hjälp de bad om eller bättre. Men Jesus sökte inte upp några andra än judarna och bland dem vände han sig till dem som trodde, och han vände sig bort från dem som inte tog emot honom, vilket han uppmanade lärjungarna att göra också. Alla hans uppmaningar att göra gott gällde emot "bröder", sådana som hörde till hans familj, det är de som trodde honom, oavsett vilket folk de tillhörde.

8. Av ovanstående och den nämnda artikeln finns det ingen möjlighet att stödja social verksamhet, oavsett vad den kallas, i kyrkans regi, riktad till icke-troende.

9. Därmed faller det mesta av kyrkornas verksamhet utanför det som är kyrkans uppdrag. det må vara gott i sig ändå, men det har inte med kyrkans uppdrag att göra. Det är bättre att lyda det som är befallt, än att hitta på egna befallnigar, hur fina och goda de än må ge sken av att vara.

10. Att döpa, att predika Ordet, Guds ord, att lära människorna att hålla Jesu ord, det är uppdraget för den samling av människor som följer Jesus.

11. När ordet förkunnas sker inte sällan under, de största undret är att människor tar emot Jesus, och av bara farten blir många helade både till kropp och själ. Men helandet av kroppen och själen är spinoff-effekter, det eviga, det som rör anden, det är det viktiga.

12. Kyrkorna har tappat fart, de har ekonomiska bekymmer i spåren av vikande medlemssiffror, om det är något de borde göra i denna alltmer ökande kris, vi har inte sett något än, är att sälja ut verksamheter som inte har med kärnverksamheten att göra.

13. Lokaler för predikan och förkunnare som kan predika, det är vad kyrkorna borde satsa på.
14. Förtroendet för Guds ord har sjunkit stadigt, alltsedan Spinozas tid. Det mest angelägna arbetet är att återerövra tron på Guds ords kraft. Istället har kyrkorna skruvat på sig som en orm som ömsar skinn, i jakten på surrogat. Politik, etik, sociala aktiviteter, aktivism av alla slag, ikoner och mystik - det är ingen ände på allt man hittar på, istället för att värdesätta den eviga skatt man har fått att förvalta.
15. Trovärdighet inför Gud är viktigare än trovärdighet inför människor, även om inte det heller är att förakta. Men om priset är att man försummar den befallning man fått av Gud, för att istället göra sådant som man utanför Guds ord hittat på, och som man hoppas (!) skall skapa vänliga myndigheter och vinna respekt, då är priset för högt.
16. Det är viktigare att rädda människan för evigheten än att skapa ett långt och gott liv på jorden. Den som satsar allt på detta livet här, vittnar inte om att en evighet väntar, tvärtom.
17. Om inte kyrkan förkunnar det eviga livet, vem skall då göra det?

18. Det är meningslöst att kalla gärningar goda som inte är befallda av Gud. Att försumma det Gud befallt och sätta annat i dess ställe är inget berömvärt, tvärtom, det må sedan se hur gott ut som helst. Och vad skall det "sociala evangeliets" förespråkare sätta emot Guds ord?

19. Att göra Guds ord omintet och sätta människobud i dess ställe är ingen Kristus-magnet!

20. Att söka "biblifiera" det som inte är bibliskt är oärligt, det duger inte. Man kan inte försvara något med Bibeln som inte har stöd i Bibeln. Det är bättre att säga som det är. Om man vill göra si eller så, trots att det inte stöds av Bibeln, säg det då. Ljug inte.+

*

Matt 25:40 'Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.'

Matt 12:48-50 "Vem är min mor, och vilka är mina bröder?" [49] Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: "Det här är min mor och mina bröder. [50] Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor." Matt 4:4 Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun."

Matt 13:10-17 Lärjungarna kom fram och frågade honom: "Varför talar du till dem i liknelser?" [11] Han svarade dem: "Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. [12] Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. [13] Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte. [14] Så uppfylls Jesajas profetia på dem: Ni skall höra med era öron men ingenting förstå och se med era ögon men ingenting uppfatta. [15] Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. [16] Men saliga era ögon som ser och era öron som hör.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Goda gärningar = bistånd, diakoni? [LÄS HÄR]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [LÄS HÄR]
* SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD [LÄS HÄR]
* Hur läser Österberg (& Du!) bibeln? [LÄS HÄR]
* * * * * * * *

*

Läs mer:
"Samfunden vågar inte längre satsa på omsorg" (Dagen 2008-02-21)
Ministern: Bra att ta hjälp av kyrkan (Dagen 2008-02-20)
"Ibland handlar det om att bara finnas till och lyssna" (Dagen 2008-02-20)
Mervärde i diakonin (Dagen 2008-02-19)
Siv Holma (v) är välkommen till Ekumeniska Centret! (Dagen 2008-02-19)
"Kyrkan får inte bli en alternativ socialtjänst" (Dagen 2008-02-19)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

Etiketter: ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  diakoni, mervärde & "biblifiering"


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Bibelförakt & Mammon
  Erixon, kränkningar & Kristus
  Goda gärningar = bistånd, diakoni?
  Om Halldorf, kyrkofäder, ikoner & ekumenik
  cid om "Hoppet som bär oss" (Dagens ledare 14.2.2008)
  Heliga karikatyrer! Om Sandlund, David & Goliat (D...
  Hur läser Österberg (& Du!) bibeln?
  cid om twinglande på dagen.se
  SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD
  Homo6are hatar Paulus, alltså är de judehatare!  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger