| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, september 26, 2008

  Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-09-25 to/26 fre
cid KOMMENTAR DÖDSSTRAFFET, GUD, BIBELN & KRISTNA IDAG

Thomas Österberg skriver i tidningen Dagen på torsdagen i en andraledare att "dödsstraffet är lika inhumant oavsett vem den anklagade är, eller oavsett om personen är skyldig eller inte".

Enligt Österbergs/Dagens uppfattning är alltså beteckningen "human" (trots de sista årens strid om vad som är humanism) ett väldefinierat och problemfritt begrepp som kan användas som likvärdig ersättare för beteckningen kristen. Det är enligt min mening den nödvändiga följden och slutsatsen av att Dagen själv uppger sig stå för "kristna" värderingar. Tidningen gör ju anspråk på att representera den bibliska sanningen, vara den rätta uttolkaren av Guds ord, eller åtminstone vilja vara det. Åsikterna på Dagen påstås vara "kristna", alltså måste de grundas i Bibeln.

Alternativt skall man förstå rubriken så att Dagens ledarredaktion "nöjer" sig med att fördöma dödsstraffet på "human" grund, därför att man till slut insett att man inte kan hävda att dödsstraffet strider vare sig emot Kristi lära eller Skriften som helhet.

Eller så tänker man att dödsstraffet är "inhumant" redan på "human" grund och att det därför enligt Dagen skulle vara än mer fördömligt ur "kristen" synpunkt.

I decennier, ända sedan Lewi Pethrus dog, har man på Dagen, i strid med både Skriften, kyrkan, historien och Lewi Pethrus, hävdat att dödsstraffet är fel.

Det är verkligen dags att Dagen slutar sprida falska påståenden om dödsstraffets "okristlighet". Ty det är två olika saker som man måste hålla isär, å ena sidan det som Skriften faktiskt säger, och å andra sidan vad man tycker att den borde säga.

Den som utger sig för att stå för kristna värderingar men inte är bunden av Skriften KAN inte stå för kristna värderingar. Det är en kristens PLIKT, likaväl som en icke-kristens, mot en bok och dess författare, att låta boken/författaren få säga det den säger.

Att lägga ord, meningar och tolkningar i en annans bok, som inte finns där, det är ohederligt, isynnerhet om vi skall hålla oss till kristen etik. Och i högsta grad om det gäller Guds ord.

Tidningen Dagen gör som fariséer och falska kristna, svärmare och sekterister av alla slag, alltid gjort - man skapar människobud och gör det till en högre fromhet att bryta Guds bud för att istället följa människors.

Ingenting tyder på att Dagen känner sig bunden av Guds ord. Man väger, väljer och vrakar allt efter eget huvud och eget gottfinnade. Så gjorde aldrig varken Luther eller Lewi Pethrus. Men Dagens föredömen är inte av den sorten. Den följer utombibliska ideologier, såsom socialism, liberalism och "humanism", samt en god portion nyttofilosofi både här och där.

Här följer nu några orubbliga påståenden om dödsstraffet, för Dagen och andra intresserade att ta spjärn emot:

1. Det är osakligt och uppsåtligt okunnigt/lögnaktigt att säga att dödsstraffet strider mot Guds ord eller mot NT, eller mot Jesus, eller mot kyrkans lära.

2. Det saknar stöd i Skriften att säga att man som kristen måste vara emot dödsstraffet.

3. Det är inte ens möjligt att säga att man KAN vara emot dödsstraffet på Bibelns grund.

4. Gud instiftar dödsstraffet (Gen.9)

5. Dess utförande delegeras till människan. Det är alltså med Bibeln som grund lögnaktigt att säga att: "ingen människa har rätt att ta en annan människas liv".

6. Denna Guds befallning gäller alla människor i alla tider, judar eller icke-judar, kristna eller icke-kristna, ateister eller polyteister. Denna befallning om att döda den som utgjutit oskyldigt blod är en grundläggande lag för alla. Den har aldrig upphävts av Gud.

7. Dödsstraffet erkänns också i alla tider och av alla de äldsta och stora religionerna och laggivarna.

8. Dödsstraffet bekräftas (samt utvidgas och förstärks) av Mose. Redan efter det första mordet, brodermordet, långt innan syndafloden och Noa, är det uppenbart att människorna tog dödsstraffet för mord som självklart.

9. Dödsstraffet bekräftas av profeterna.

10. Dödsstraffet bekräftas av Jesus - "den som tar till svärd skall förgås med svärd".

[Allt uppror och all olydnad emot överheten fördöms därmed, även om överheten är gudlös, grym, korrumperad och tyrannisk. Inte ens när det är Guds Son som drabbas av falska vittnen och den lagvrängande överhetens rättstjänare, är uppror och våld tillåtet för att stå emot det orätta. Även nutidens finare ord på uppror, "civil olydnad" eller "icke-våld", är här uteslutet.]

11. Dödsstraffet bekräftas av apostlarna.

12. Dödsstraffet kritiseras inte ens i NT, varken av Jesus eller apostlarna.

13. Trots att dödsstraff i de grymmaste former, stening och korsfästelse, var nästan dagligen förekommande i Palestina på Jesu och apostlarnas tid, så finns ingen kritik vare sig mot Mose lag eller romersk, vare sig mot dödsstraffet eller dödsstraffsmetoderna.

14. Detsamma gäller för övrigt också slaveriet och kvinnans underordning, som båda var allestädes närvarande och synliga. Jesus talar icke vid ett enda tillfälle i NT med en slav, aldrig fördömer han slaveriet, aldrig upphäver han kvinnans underordning, tvärtom befäster han den, då han enbart gör män till apostlar.

15. Det är sant att han behandlade kvinnor med respekt och uppvärderade dem, men han gick aldrig dithän att han upphävde underordningen. Underordning har ej heller med värde att göra. Underordning är om något "kardinal"-dygden i NT, medan allt slag av uppror eller "civil olydnad" är synd. Uppror är ursprungssynden. För ALLA KRISTNA församlingar anbefaller Kristi apostlar, som talar Herrens ord, kvinnans underordning. Man skall underordna sig all den överhet som har över sig.

16. Inte ens när Jesus dödas genom korsfästelse eller Stefanos genom stening föranleder det apostlarna eller andra kristna att vare sig då eller senare försöka stoppa dödsstraffsprocessen eller ens senare kämpa mot dödsstraffet.

17. Paulus säger istället att varje människa förtjänar döden och han själv är villig att utan invändning låta sig straffas med döden om de kan finna honom skyldig till något som förtjänar dödsstraff.

18. Dödsstraffet bekräftas av kyrkan i två tusen år, som naturnödvändigt, enligt ovan.

19. Kampen mot dödsstraffet har sitt upphov i gudlösa, antikristliga och utilitaristiska nyttoargument (Beccaria), som uppstod som en följd av påvekyrkans maktbegär och maktmissbruk.

20. Orsaken till uppkomsten av dödsstraffsmotståndet var bland annat det missbruk av dödstraffet som skedde i och genom att katolska kyrkan uppträdde som världslig makt och överhet som givits rätt att döda villolärare. I den delen var oppositionen berättigad. Som vanligt slängde man ut barnet med badvattnet.

21. Det existerar inga "kristna" argument emot dödsstraffet. Med det förstås att Skriften kan inte avtvingas något stöd för kampen mot dödsstraffet.

22. Detsamma är förhållandet med kampen mot slaveriet, mot kvinnans underordning, för rättfärdigande av homosexualitet, för skyddet av vilddjur, inbillningen att man kan rädda världen från undergång mm.

23. NT "bekämpar" slaveriet på så sätt att man gör beteckningen "slav" till det finaste man kan bli. Apostlarna kallar sig Kristi slavar. Det är ett kristet sätt att bli jämlik, man "sänker" sig till de lägstas nivå, eller höjer de lägstas prestige till det högsta! De första skall bli de sista och de sista skall bli de första! "Den som vill vara störst skall vara de andras tjänare!"

24. Allt detta och mycket mer visar att den kristendom som Dagen står för inte finns i Bibeln, och då talar vi ännu bara om "mindre" "yttre" ting.

25. När vi kommer till bekännelser om det "rent andliga" så står det, som väntat, lika illa till. Otydlighet är det snällaste man kan säga om Dagens teologi, som ju med rätta av dem själva kallas ideologi, ty gudomlig är den inte, ej heller är det en bibelförankrad lära om Gud. Det är anabaptistisk sektlära, med stora inslag av socialism, liberalism och utilitarism och all möjlig annan gudlöshet.

26. Dagen lär i praktiken att Gud ändrar sig, att hans ord inte gäller för alla i alla tider, att vi har rätt att upphäva sådant Gud inte upphävt. Men Kristi Gud och Fader är densamme i alla tider.

27. Alla diskussioner om nya ändringar i NT:s läror kommer sig av att man av populistiska eller fega skäl accepterat först fördömandet av dödsstraff (som synd!) och sedan fördömandet av slaveriet och underordningen (som synd!).

28. Därefter har man accepterat kvinnliga präster (som icke-synd!) och nu är bundenheten till Skriften principiellt såväl som praktiskt helt borta också i de "inre" "rent" "andliga" frågorna.

29. "Församlingen" sitter vid världens fötter och lyssnar till vad världens ande säger om "Gud" idag. Denna utveckling har Dagen gillat, medverkat till, ja påskyndat!

30. Så har allt av sälta i församlingen tagits bort, och synden härskar allt mer i församlingarna medan församlingarnas samvetslöshet och förhärdelse har gjort dem så högmodiga att de "tror" att de kan "förändra" samhället, ja utrota synden i samhället.

31. Med "synden" i samhället menar Dagen och många andra socialistiska "kristna" "onda" "strukturer", vilket betyder att man i likhet med Marx och hans efterföljare har anammat den gudlöse Rousseaus "synd"-begrepp.

32. Rousseau lärde i strid med Skriften och Kristus och apostlarna att människan inte är syndig utan god, och att naturtillståndet är det ursprungliga goda, och att allt ordnande i strukturer, lagar och samhällen GÖR människan ond!!

33. Detta rousseaueanska "synd"-begrepp är uttryck för laglöshet, och laglöshet är orättfärdighet, vilket kraftigt fördöms i Skriften.

34. Skriften förutsäger att laglösheten skall öka i de yttersta tiderna, och att många skall avfalla och kärleken kallna. Laglöshet och kärlekslöshet hör ihop.

35. Tidningen Dagen är en del av den ökade laglösheten, såväl som samfund och kyrkor i den s.k. "kristenheten".

36. Att ha en lära om synden i enligt med Rousseau är inte bara ett oskyldigt misstag, det är en uppenbar förnekelse av Gud och uppenbarelsen. Denna synd har tidningen Dagen tillsammans med många "kristna" gjort sig delaktiga i.

37. Samtidigt som kyrkorna släpper in allt mer av Synden enligt Bibeln i församlingarna, inbillar man sig att man är duglig att stoppa "strukturella" "synder" enligt Rousseau i samhället.

38. Kristenheten borde först ta ut bjälken i sina egna ögon innan man söker ta bort det allra minsta ur andras.

39. Utan att man håller Guds ord heligt är kristenheten dödsdömd i Sverige och Europa. Precis som Gud en gång fördrev gudlösa folk för Israels skull, så kommer de kristna folken som övergett Gud få lämna rum för islam och annan gudlöshet. Ja, de förr kristna folken bedriver värre ting än muslimer. GUD låter inte gäcka sig!

40. Till sist noterar jag att alla de samfund som är med i SKR utan protester har godtagit SKR:s syn att allt våld alltid är ont och att alla dödsstraff alltid är uttryck för ondska.

41. SKR går längre än jag kan minnas att tidningen Dagen gått. Således är ljuset på tidningen Dagen inte lika mörkt som det är i SKR och samfunden. Därmed är domen fälld över all gudlös "enhet" och "ekumenik". Sanningen enar, lögnen splittrar - det spelar därvid ingen roll om det kallas enhet eller inte.

42. Rättfärdighet börjar med självanklagelse. "Kristenheten" i Sverige och Väst står fortfarande och stampar i den gudlösa orättfärdigheten - ty vad skall det annat kallas att göra uppror mot de enklaste ord Skriften har, bara för att vinna "trovärdighet" i världens ögon?

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Jonas Gardells teologi - apropå hedersdoktorförelä...
  politik & kristendom - mest lästa på cid bloggen
  ORD för dagen (19 maj): Gud, Luther & cid - Förlåt...
  Guds Ord & Luthers (18 maj): Synd & Sanning
  kyrkskratt: Rening från synden i dopet
  ORD för dagen (16maj): Gud, Luther & cid; helgon, ...
  ORD för dagen (14 maj): Gud, Luther & cid - Trons ...
  ORD för dagen (13 maj): Gud, Luther & cid - Evange...
  ORD för dagen (12 maj): Gud, Luther & cid - Om Väl...
  Guds Ord & Luthers (11 maj): Fördra & Förlåt - ist...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger