| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, augusti 25, 2009

  "Skriftens auktoritet splittrar, Kyrkan delas i gudlösa & hycklare, e.g. EFK & Pastor Swärd" på Newsmill idag

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-08-25 ti fm
cid KOMMENTAR på NEWSMILL idag: SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR, KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & PASTOR SWÄRD

[Publicerad Newsmill: 2009-08-25 ti] [Länk till artikeln på Newsmill ]

Kyrkan är splittrad, och den kommer att sållas, söndras och splittras mer. De falska profeter som profeterar om enhet talar inte för eller om den kristna kyrkans enhet utan de driver den avfallna kyrkans enhet som går eller snarare kryper barfota vintertid över alperna till Canossa för att underordna sig påven och hans gudlösa läror, istället för Gud och Guds ord. Sann enhet uppstår kring Guds ords sanning, och de som går den smala vägen är få, skriver Carl Ingemar Dagman.

Just nu är Evangeliska Frikyrkan (EFK) - som är en sammanslagning av ekonomiska skäl och mot bättre vetande, av små och lika men ändå väsensskilda baptistiska sekter eller samfund med historiskt unik missionsiver - i fara att slås sönder i delar, genom att en från början inbyggd inre motsättning nu kommer i dagen på Internet (!). På sikt riskerar EFK att slitas sönder i minst två fraktioner, gudlösa och hycklare. Kampen står mellan två tunga falanger inom EFK, dels den öppet bibelkritiska socialistiska falangen på EFK:s Teologiska högskola (ÖTH) under ledning av dess rektor, läkaren (!) Pekka Mellergård och dels den mer konservativt bibeltroende falangen under ledning av EFK:s styrelseordförande Stefan Swärd, tillika framgångsrik debattör, bloggare, pastor, egenföretagare i konsultbranschen (med kontor och bostad på Östermalm) samt doktor i statsvetenskap om medias roll fram till beslutet om fri abort.

Ekumenisk enhet i förnekelse av Guds ord

1. Sedan begynnelsen i Paradiset har Guds ord mött motstånd och kämpat mot motstånd från människor som följer Ängeln som gjorde uppror och därför föll från sin höga position, ty han var inte nöjd utan ville bli som Gud, ja han ville sätta sig över Gud. Den Onde vill sedan han kastades ut från himlen som straff för sitt fall hämnas genom att ta herraväldet över människan, Guds avbild, och göra henne till sin egen, till Satans avbild. Lydnad mot Guds ord medför liv, och olydnad död, precis som på Noas tid. Inställningen till Guds ord avgör död eller liv i evighet. Vetet sållas från ogräset och Guds ord har tiderna igenom söndrat familjer, grupper, församlingar, samhällen, länder, nationer och civilisationer, och ställt den ene mot den andre, ja son mot far, och far mot son. Och den inre separationen fullföljs i det yttre genom splittring, öppna konflikter och även krig.

2. Mängden av kyrkor som redan är ekumeniskt enad i förnekelse av Guds ords auktoritet går all världens väg. I ljuset av sitt eget mörker går de till ett allt djupare mörker och deras otro leder till än mer otro och slutligen förtvivlan. De kan inte tro ty de fruktar människor mer än Gud. 3. Kyrkans värsta fiender är inte de som står utanför, de farligaste fienderna är de som nästlat sig in och inifrån hotar att förvränga och tysta sanningen.

4. I alla kyrkor finns sådana som är missnöjda med den ständigt pågående anpassningen, ändringen, urvattningen och omdefinieringen av den kristna tron, som sker av och i kyrkorna själva.

5. Men bland dessa är de flesta sådana som också själva ändrar på mycket.

6. Man kan i alla kyrkor urskilja åtminstone ett par tydliga gränslinjer i förhållandet till Skriften som Guds ord.

7. En skiljelinje går vid homosexualiteten. Pastor Stefan Swärd hör till dem som inte kan tänka sig att ändra i Guds ord angående fördömandet av homosexualiteten som synd.

7.a) F.d. väckelserörelser, som nu är stelnade tjänstemannabyråkratier och har övergått till ett accepterande av nedgångs- och förintelsefasen genom att kalla sig samfund och kyrkor, påskyndar sin egen undergång genom att slå sig samman, för att göra begravningskostnaderna mindre - de kan alla inom några tiotals år på en gång begravas i en och samma kista! Det är sann enhet, visserligen först i döden, men i alla fall. De som förr inte ville leva ihop de vill nu begravas tillsammans, de vet ju att de är döda. Hos dessa finns många människor som utan problem avvisar Guds ord i många frågor men ifråga om homosex så skyller man på Gud och vet kapitel och vers, och likaså ifråga om att bevara äktenskapet hetero.

7.b) När det gäller jordiska ting, som är enklare att tro och en förutsättning för att förstå de himmelska livgivande sanningarna, så avvisar man utan fruktan Guds befallning att överheten skall döda den som utgjuter oskyldigt blod. Dödsstraff anses numera "grymt" och "onödigt" (ex. enligt förre påven) och det anses inte bara vara fel, det är enligt många i strid med "Kristi anda", fastän det är påbjudet av Gud Fadern.

7.c) Man anser det däremot rättfärdigt att släppa mördare fria gång på gång till priset av oskyldiga människors liv, man ropar som på Jesu tid aningslöst: "Släpp Barabbas lös!", i den förvillelsen att det är Guds vilja och ett tecken på barmhärtighet!

7.d) Djupt förnärmade och förfärade skulle de bli om man visade att kvinnan skall underordna sig mannen i kristna familjer och församlingar om Nya testamentet får bestämma, vilket ju är rimligt eftersom det är Jesu lära förmedlad via apostlarna, om vilka Jesus säger "den som hör er hör mig".

7.e) Men vid homosexualiteten sätter de helt godtyckligt en gräns, bestämd inte av respekt för Guds ord, utan av fördomar som man söker bekräftelse på i Guds ord, helt i enlighet med det mönster som Tingsten i ett vårtal 1948 beskrev. De "kristna" bildar sina åsikter först, sedan går de till Bibeln.

8. På den än mer gudlösa vänstra sidan denna skiljelinje så är man på väg att ta bort syndstämpeln på och acceptera homosexualitet som något tillåtet (e.g. EFK:s Saronförsamlingen, Göteborg). Både homosexuellas äktenskap och prästvigning ligger inom möjligheternas ram för denna inställning när man väl accepterat den forna synden som icke-synd. Vad denna fraktion kan tänkas ändra på nästa gång är osäkert. Men polyteism, polygami, poly-xyz, teologisk fred och enhet mellan världsreligioner och universalism ("gratis glass varje dag och evigt liv - åt alla", förnekandet & fördömandet av eviga straff) är sådant som ligger och väntar.

9. Huruvida det finns någon grupp till höger om Swärds bibeltrohet som är beredd att låta Guds ord gälla i allt, är mycket osäkert, och om en sådan finns så är den försvinnande liten, utrotningshotad och tyst eller tystad.

9.a) Denna lilla rest om den finns går till gemenskap och ljus i evig himmel genom att gå tillbaka till eller genom att börja att öppet erkänna och fordra erkännande av att Skriften är Guds ord som ensamt kan ge och ÄR ljus och liv och att den har oinskränkt och enastående auktoritet och bindande kraft för varje kristen i alla tider.

Var och en måste själv ta ställning i andliga frågor

10. Var och en måste själv ta ställning i andliga frågor, så också i frågan om Skriftens auktoritet. Varje människa måste själv avgöra inför sin Gud och sitt eget samvete om Skriften är Guds ord eller inte. Sådana evighetsavgörande frågor kan inte och får inte överlåtas på kyrkor, formella ledare eller samfundsbyråkrater; ej heller på kändisar och olika mediafigurer; ej heller på s.k. teologer, profeter eller poeter, ja inte ens på församlingsförankrade förkunnare och ledare.

11. Varje kyrkoledare som ringaktar, föraktar eller förnekar Guds ord, borde öppet uppfordras att ärligt medge synd, eller erkänna den logiska konsekvensen av sin förnekelse av Guds ords auktoritet, och så hjälpas till att bli och vara hederlig nog att offentligt ta avstånd från Bibeln helt och hållet som auktoritet i alla frågor och sluta med det förbannade hyckleriet och ljugandet.

11.a) Den som helt eller delvis förnekar att Skriften är Guds ord, förnekar i praktiken att Gud ÄR eller åtminstone att han aktivt bryr sig om oss, vilket i sin tur är att förneka Kristi gudom. Ty det är ju otänkbart att man tror att det finns en Gud och att Skriften är Guds ord och att Kristus enligt Skrifterna är Guds Son - som utlovats och som sänts till oss för att genom sin uppståndelse rättfärdiggöra oss genom att frälsa oss från synden som skiljer oss från Gud - och sedan likväl upphäva Skriftens auktoritet genom att förneka att den är bindande.

11.b) Men om man tror Gud och Skrifterna och är övertygad om att Kristus är Guds Son sänd till oss syndare av Gud i kärlek för att rädda oss från att förgås och för att ge oss evigt liv, då underordnar man sig Skriften helt i allt alltid i alla frågor, eftersom man erkänner Skriftens anspråk på att vara Guds ord som är för alla tider bindande för allt Guds folk oavsett kultur. Några andra hederliga, ärliga och konsekventa alternativ utöver dessa två finns inte.

12. Därför är det visst och utom all fråga att de som håller sig till Bibeln ÄR ärliga och konsekventa, enbart om de underordnar sig i allt alltid i alla frågor. Ty om Bibeln är auktoritet för oss så är den det i allt den säger därför att den är Guds ord, inte för att vi ger den en makt den inte redan har i sig själv.

13. Om den inte är auktoritet för oss i allt den säger så är den inte för oss auktoritet alls i någonting. Men om Bibelns auktoritet inte erkänns av oss, då betyder det att vi betraktar den som (huvudsakligen) människors ord, så att vi (väsentligen) förnekar att den är bindande Guds ord.

14. Att medvetet upphäva det man VET är Guds ord och så upphäva sig över Gud själv, det är intet mindre än att inbilla sig att Gud är maktlös, passiv eller likgiltig. Vilket ju är omöjligt att tänka sig för en kristen som erkänner att Jesus från Nasaret är Guds Son, sänd av Gud för att uppenbara för syndiga människor vad Gud är, i och genom Den Rättfärdiga Gudamänniskan eller den sanna Människosonen. - Kristi Gud och Fader, Skaparen av allt, är allt annat än maktlös, passiv och likgiltig!

15. De som förnekar att Skriften är högsta auktoritet för den kristna kyrkan; och förnekar att den är den enda källan till all sann, från Gud uppenbarad, lära om Gud; och förnekar att den är den enda källan till all den sanna, nödvändiga och tillräckliga kunskapen om Gud; de MÅSTE trots att de tror att Gud finns, helt enkelt ha upphört att vara kristna. De har genom sin Skriftförnekelse blivit de facto Kristusförnekare, eller så är de först Kristusförnekare och därefter Skriftförnekare.

16. Om Bibeln är auktoritet så är den det därför att den själv hävdar det, inte därför att vi erkänner det eller tillskriver den auktoritet. Skriften är Guds ord, och därför att den är Guds ord så är den över oss i allt den säger. Därför säger det något om oss om vi erkänner dess auktoritet, men ingenting om Skriftens egenskap av att vara Guds ord om vi förnekar dess ursprung.

17. Skriften upphör inte att vara Guds ord för att vi vägrar erkänna att den är det. Ej heller blir Skriften Guds ord därför att vi säger det, men vi blir Gud lydiga när vi erkänner det faktum att Skriften är Guds ord och underordnar oss den på detta faktums grund. Men detta underordnande är ovillkorligt, och odelbart. Allt eller inget, det är valet i auktoritetsfrågan. Den som inte har Skriften som auktoritet förnekar ju att den är Guds ord, ty det är ju otänkbart att någon kan tro Gud och anse Skriften som Guds ord och ändå upphäva dess anspråk på lydnad.

18. Om man väl gått så långt i avfall att man odlat tankar på att Skriften är människors ord och inte Guds, då är eller kan Skriften fortfarande vara nyttig till allt möjligt, men den har inte sista ordet, ej heller första, den är kanske bara intressant och ett vittne bland många konkurrerande, och den äger inte makt över oss, den är inte auktoritet över oss.

19. Frågan om Guds ords auktoritet för oss är alltså en fråga om - icke huruvida Guds ord är auktoritet - utan huruvida Guds ord är auktoritet för oss, för mig. Att kyrkan erkänner eller förnekar Guds ords giltighet är alltså en bekännelse, och som sådan säger den oss vilken typ av kyrka den kyrkan är. Och på samma sätt säger det något om dig och mig, om vi förnekar eller tror och bekänner Guds ord som auktoritet över oss i lära och liv.

20. Den kyrka som anser att nutiden skall avgöra vad som gäller, ställer världen, nutiden och de otroende, och deras åsikter och vishet, över de troende, ja över Kristus och apostlarna, över Guds ord och evigheten, över Gud själv, precis som Satan gör. Men då är ju världen, otron och nutiden auktoritet och lärare över evigheten, tron och Guds ord. Den kristna tron underordnas då otron, evigheten formas av nutiden, världen härskar i himmelen. Bibeln som auktoritet är då såväl principiellt som praktiskt upphävd. Och Kyrkans väsen är inte längre kristet, den har inte längre Kristi Ande, Skriftens Ande. Kyrkan är inte kyrka utan en nutida otrosförening, som är gud-, skrift- och trolös, även fast den visserligen fortfarande använder kristna ceremonier, ritualer, manér, byggnader, ord, termer, böner, sånger och böcker, men dess väsen är antikristligt, och därmed upproriskt, sataniskt. Som regel innebär upprorets ande att man uppträder i någon slags socialistisk anda, som ju är den yttersta gudsförnekelsen eftersom den förnekar allt icke-materiellt, och därmed blir exklusivt jordebunden och fångad i nuet. Materialism är inte en frukt av kapitalism, utan tvärtom, det är antikapitalismens väsen. Andlighet och kapitalism går utmärkt att förena, medan socialism alltid MÅSTE vara en svuren fiende till allt gudomligt, andligt och evigt, eftersom den är den mest konsekventa och exklusiva materialism som är tänkbar.

Valet för kyrkan

21. Det går inte att ta avstånd från Bibeln som auktoritet om man vill göra anspråk på det kristna namnet.

22. Och det går inte att ha Skriften som auktoritet ibland eller delvis.

23. Valet för kyrkan står alltså mellan att bli kyrka genom att gå tillbaka och underordna sig Skriften i allt alltid eller att helt uppge anspråken på att vara en kristen kyrka.

24. De avfälliga formella ledarna i den avfallna f.d. nominella kyrkan saknar i de flesta fall både mod, hederlighet och anständighet. Nästan ingen av dem säger något bestämt om någonting, de glider och fettar runt i media och tror sig något vara, fastän de aldrig har ett Guds levande ord att komma med utan bara sina egna inbillningar. Man söker sitt eget, inte sanningen, inte Guds ord, inte Guds ära. Därför intalar man sig lögner, man bedrager sig själv och säger falskeligen att man både kan erkänna Skriften som Guds ord och därmed medge att den är auktoritet, men ändå inte behöva vara bunden i allt alltid. Man intalar sig att vår tid - otron - är klokare än Jesus och apostlarna, eller att apostlarna anpassade sitt tal till sin tid och att de inte skulle ha samma budskap nu till oss om de vore här. Lögn på lögn serveras, och fastän alla vet att det är lögn och taskspeleri så låtsar man att det är "relevant", hållbart och gångbart och trovärdigt och gudomligt sanktionerat. Ja de riktigt fräcka påstår helt samvetslöst att Gud sagt att Guds ord inte gäller.

Vem skall vara auktoritet, nutiden eller Gud?

25. Allt står och faller på detta: Vem skall vara auktoritet i kyrkan - Kristi kyrka - nutiden eller Kristi Gud och Fader?

26. Skriftens lära är att människosläktet blir värre i ondska med stigande ålder inte bättre. Att det är så ser vi bättre de senaste hundra åren än någonsin förut, och med dubbel tydlighet, eftersom den explosionsartade utvecklingen på alla materiella områden till det bättre har åtföljts av illdåd både av individer och nationer utan motstycke i historien. Därför finns det ingen historisk faktisk, nutida eller biblisk grund för att apostlarnas lära, som sanktionerats av Kristus själv som själv utvalde apostlarna i den Helige Ande, skulle stå på en lägre andlig eller moralisk nivå än vår - alldeles tvärtom! Dessutom är det uppenbart att apostlarna hävdar att det de lär inte är kulturbundna läror eller traditioner utan enbart Herrens lära, som ÄR densamma sedan före Skapelsen.

Den öppet Avfallna kyrkans bibelförakt

27. Den öppet Avfallna kyrkan är just genom sitt, även för den minimalt bibelkunnige lätt igenkännbara, öppet deklarerade uppror emot Gud och Guds ord, samt förnekande och upphävande av vad Skriften säger, i allt eller i mycket eller i några politiskt aktuella frågor, genom sina egna öppna ord avslöjad som just Avfallen. Den är alltså precis vad den ser ut att vara. Den Avfallna kan inte bedraga de sant fromma, men den otrogna världen vill och kan bedragas av Den Avfallna Kyrkan, och den Avfallna Kyrkan följer villigt i den gudlösa världens spår. För att rättfärdiga detta säger man att "gud" talar genom världen till kyrkan. Vi behöver alltså i så fall varken kyrkan eller Skriften längre! Men den Avfallna Kyrkan tar inte konsekvenserna av sina egna ord.

Pastor Swärds fromma bibelhyckleri

28. Man kunde tänka sig att den som hävdar Skriftens auktoritet och att den måste erkännas för att en kyrka skall vara kristen, skulle bli enbart glad över pastor Swärds oförtröttade hänvisningar till Bibeln som rättesnöre för lära och liv [se min Newsmill-artikel Pastor Swärds Bibelhyckleri]. För min del så erkänner jag att pastor Swärds hållning till skenet är långt bättre än alla andras, men ändå mer vilseledande och därför värre och oärligare, ty han ger och vill ge sken av att lyda Gud men gör det likväl icke, ty lydnad kan inte mätas i mer eller mindre. Den som lyder ibland lyder aldrig, ty han lyder när det passar honom. Den som lyder, lyder alltid, även när det inte passar honom, därför att Gud är hans Herre.

29. Swärd vill synas, och tror jag, vill vara, Kristen och Bibeltrogen och Underordnad Skriftens auktoritet i allt alltid, men är i praktiken långt därifrån. Och fastän han säger sig vilja bli tillrättavisad och är villig att ändra sig och även erkänner att även han väljer och vrakar bland Guds ord, så ändrar han sig inte i de uppenbara och avgörande frågorna för Skriftens auktoritet. Därför kan inte Swärds hållning föredras eller applåderas, utan måste tvärtom fördömas mer än de som inte hycklar bibeltrohet i likhet med honom.

30. Swärd måste välja sida. Antingen erkänner han att han inte erkänner Skriften ensam som högsta auktoritet, ty det fordrar underordning i allt alltid. Eller också måste han erkänna att den nutidens upproriska och laglösa ande, som behärskar både de kyrkor som kallar sig bibeltrogna och de kyrkor som är täckmantel för socialism, är antikrists ande och att det är denna ande som driver dem att förneka Guds ordningar. GUDS ORDNINGAR är krig, dödsstraff och naturkatastrofer; OCH underordning av kvinnan, barnen, elever, arbetare och slavar, OCH allas underordning, även påven och alla kyrkor, under överheten; OCH att den som inte vill arbeta icke får äta; OCH att den som inte tar hand om sina egna är värre än en otrogen; OCH att kyrkan icke har i uppdrag att bedriva socialhjälp till gudlösa och otroende; OCH att de kristna är pliktiga att tåligt lida för rättfärdighets skull utan klagan eller vrede, i Kristi efterföljd. Den som inte tror Skriften när det gäller det jordiska, Guds ordningar, den kan inte heller tro när det gäller det himmelska.

31. Swärd fördömer andra som avviker från Bibeln i stycken där han själv inte avviker. Denna sommar har han ägnat mycket tid åt att fördöma en amerikansk socialistisk revolutionsromantiker med teologisk täckmantel (Brian D. McLaren). Men Swärd tycks inte förstå att det innebär en skyldighet för honom själv att fördöma sig själv i de stycken där han själv avviker. Eller åtminstone förklara och försvara varför han avviker när hans egna avvikelser påpekas på bibelsakliga grunder. Men Swärd har inte svarat med ett ord. [Se min Newsmill-artikel Pastor Swärds Bibelhyckleri ]

32. Swärd har nu fått mothugg i sitt eget samfund, Evangeliska Frikyrkan, av en "vän", som vill begränsa Swärds yttrandefrihet på Swärds egen (!) blogg med motiven att han inte har mandat att tala i EFK:s namn, fastän Swärd talar i sitt eget. Mot "vännen" rektorns nekande så är det uppenbart att det handlar om att man fruktar, avundas och hatar Swärds genomslag, vilket sker på bekostnad av den socialistiska "gudsrikesläran" som rektorn et consortes (som inte vågar träda fram!) står för.

32.a) Denne "vän" ("vän" är troligen en EFK-eufemism för konkurrenter som inte använder eldvapen eller ens blanka) är inte på Swärds linje med bibeltrohet, denne "vän" vill inte ha Skriften som auktoritet alls, han vill ha socialism och politisk verksamhet med och under sken av kristendom. Hans förebilder är Jim Wallis och dylika upproriska besvikna 68-or som aldrig växer upp och aldrig lär sig vad Skriften säger om dem, och det säger mer än tusen bilder. Rektorn störs av att Swärds fördömande av obibliska läror hos McLaren, som är kompis med Jim Wallis men inte lika gudlös, har fått sådant genomslag i sommar. Med sådana vänner så behöver Swärd inga fiender. Dessa "vänner" vill ha mindre bibelfixering och helst ingen bundenhet till Guds ord alls.

33. EFK står inför något som kan leda till en uppdelning för och emot Swärd, en grupp mer eller mindre öppet gudlösa som inte erkänner Skriften som "rättesnöre" och en grupp som gillar den bekännelse till Skriften som Swärd står för. EFK kan komma att delas i gudlösa och hycklare.

34. Rektorn för EFK:s Teologiska Högskola i Örebro (ÖTH), "vännen" Pekka Mellergård, har gått bakom ryggen på Swärd och samlat stödtrupper, han gör helt enkelt ett försök - amatörmässigt sådant - till en "statskupp" eller "palatsrevolution", i strid med de demokratiska processer som EFK skall styras genom. Den falang som står bakom Mellergård vill ändra EFK:s färdriktning bort från Skriften i strid med gällande styrdokument. Detta är både laglöst och odemokratiskt och omoraliskt. Men typiskt socialister och revolutionära romantiker med självgodheten stämplad i hjärta och sinne. Allt tyder dock på att Mellergård kommer att bli tvungen att inse vad han gjort. Swärd säger sig vilja avgå med omedelbar verkan, vilket innebär att EFK tvingas välja. Swärd är alldeles för värdefull i de flestas ögon. Socialisterna är högljudda och sitter på viktiga poster men de har inte majoriteten av fotfolket med sig.

35. Swärd måste i detta läget än mer fråga sig vad han egentligen menar med att ha Skriften som auktoritet, ty när detta lagt sig så blir frågan än mer het. Kan man vara bunden till Skriften bara ibland och när man tycker att det passar? Carl Ingemar Dagman (5 artiklar på Newsmill)

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  "Skriftens auktoritet splittrar, Kyrkan delas i gudlösa & hycklare, e.g. EFK & Pastor Swärd" på Newsmill idag


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  ”KRISTEN” CENSUR AV GUDS ORD, PASTOR SWÄRD & ”KRIS...
  PASTOR SWÄRD CENSURERAR GUDS ORD - mer om "kristna...
  Läkare drar svärd mot doktor Swärd
  pingstpastor låter vegetarian jämställa köttätande...
  "kristna" bloggvärlden - något om att bli raderad,...
  Är det rätt att äta kött? - eller om moralism i al...
  "Den Avfallna Svenska Kyrkan" - idag på Newsmill.se
  "Pastor Swärds bibelhyckleri" publicerad på Newsmi...
  Kärleken & Ordet
  Pastor Swärd & hans gud "outstanding"  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger