| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, februari 05, 2008

  Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt?

BISTÅND, DIAKONI & GUDS ORD

(icke förut publicerad, skriven sept. 2007)
Carl Ingemar Dagman:

Vad säger Skriften om diakoni?

Den nominella kristenheten, vars andel av befolkningen i Sverige är i snabbt minskande, har ett ledarskap som älskar ett ord framför andra. Nej, det är inte Guds Ord. Ordet är ”trovärdighet”, men inte inför Gud utan inför världen.

Kyrkorna inbillar sig till exempel att bara man blir enade till ett, så skall världen börja tro på kyrkornas budskap. Vilket budskap? Jo, du vet, det där om Jesus och synden som man helst inte talar om därför att det ”skrämmer bort” folk!

Andra talar sig varma för det som kallas diakoni. Det är all slags hjärtligt välmenande och välgörande hjälpverksamhet till allehanda goda ändamål. Uppsökande verksamhet riktad till nödställda, som regel icke-troende, sådana som är fängslade, hemlösa, alkoholister, knarkare, prostituerade, fattiga, katastrofdrabbade eller andra av olycka drabbade människor. Sådan verksamhet, säger man, är vägen till trovärdighet och ”väckelse”.

Varför har det blivit så ”ute” att fråga Bibeln om råd i saker och ting? Skulle man likväl göra det i denna fråga så kommer man till chockerande resultat.

Guds Ord i Gamla såväl som Nya testamentet, Jesu lära, det är apostlarnas undervisning, ger en bild som är helt på tvärs både med modern liberalism och socialism, i borgerlig eller socialdemokratisk tappning, såväl som med modern uppfattning om vad som är kristet.

1. Kristen människosyn i NT är att alla människor förtjänar döden, inte att man inför Gud har rätt till liv. [Rom 1:31; 5:12; 6:23; Jak. 5:20] *)

2. Kristen människosyn i (GT och) NT är att den oskyldiges liv är heligt, däremot inte mördarens. [1 Mos. 9:6; Matt. 26:52; Rom. 13:4]

3. Den första plikten är att ta hand om sig själv, inte andra. Den som inte vill arbeta, skall inte äta. [Ef. 4:28; 1 Thess. 4:11-12; 2 Thess. 3:10, 12]

4. Den andra plikten är att familjen, inte samhället, skall ta hand om sina egna. Den som inte tar hand om sina egna är värre än en otrogen. [1 Tim 5:4, 8]

5. Den tredje plikten är emot de troende i den egna församlingen. De troende som är fattiga, eller inte KAN försörja sig själva och inte har någon familj som kan ta hand om dem, skall församlingen vårda sig om. Så tog den första församlingen hand om sina änkor som inte själva kunde försörja sig, och inte heller hade någon som kunde ta hand om dem. [Apg. 2:42; 6:1; 1 Tim. 5:3-16; Jak. 1:27]

6. Den fjärde plikten är emot troende i andra församlingar och på andra orter, där så behövs, på grund av fattigdom, förföljelse eller dylikt. Isynnerhet är de troende skyldiga att återgälda andliga skulder med materiella, när behov finns. [Rom. 15:25-27; 1 Kor. 9:11; 16:1-3; 2 Kor. 8:1-4, 11-14; Gal. 2:10]

7. ”Diakoni” eller uppsökande ”hjälpverksamhet” av ekonomisk eller annan art, riktad till icke-troende, lyser – såvitt jag kunnat finna - med sin totala frånvaro i NT.

8. Inte ens hjälpverksamhet riktad till församlingsmedlemmar som är alkoholister (”drinkare”) påbjudes. Istället anbefaller Paulus utfrysning. Man skall icke umgås med en drinkare (eller en girig m.fl.) som kallas broder. Icke-troende drinkare kan man däremot utan samvetsnöd umgås med i det dagliga livet. [1 Kor. 5:11]

9. Alla de bibelställen som brukar anföras för diakonin rör i samtliga fall, som jag känner till, de troende eller som det heter hos Jesus ”dessa mina minsta som är mina bröder”. [Matt. 12:48-50; 25:40; Luk. 8:21]

Luk 8:21 Men han svarade: "Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det."

10. Jesus inskärper att man skall prioritera att ta hand om Guds folk, då han knyter särskilda välsignelser till tjänster emot troende. ”Den som tar emot en profet för att det är en profet, skall få en profets lön”. Något liknande står inte att hitta då det gäller icke-troende. [Matt 10:40-42; Luk 10:16; Joh 13:20]

[Anm. I Skriften är icke alla människor Guds barn. Att varje människa är skapad till Guds avbild gör henne inte till Guds barn. Uttrycket 'Guds barn' i Nya testamentet avser aldrig otroende.]

11. Att vid katastrofhjälp inte göra skillnad på troende eller icke-troende är icke ett kristet handlingssätt, utan är en inställning som har uppstått därför att man för att få statliga pengar måste få sin verksamhet godkänd genom att uppfylla vissa krav. Vilket man har gått med på därför att man har som delmotiv att skapa ”trovärdighet” för den ”andliga” verksamheten.

12. I Lukas 14:12-14 uppmanar Jesus till fester för fattiga, icke till institutionalisering av ”hjälp” till fattiga.

13. Den enda uppsökande verksamhet till (möjliga) ”icke-troende” man finner i NT är då apostlarna, i Jerusalem bland (de troende) judarna, går omkring och predikar om Jesus, att han är uppstånden och är den Messias som man väntat på, och i hans namn och till hans ära botar sjuka genom handpåläggning. Av detta och av den barmhärtige samariern, har i senare tider vård av sjuka vuxit fram, s.k. Helgeandshus.

Bedrivs verkligen idag sjukvård i kristen regi till Guds ära, som ett till patienterna UTTALAT medel för att understryka att Jesus är uppstånden?

14. Är hjälp till kristna i andra länder och isynnerhet de som är förföljda verkligen prioriterad i kristenheten? Är det verkligen så att hjälp till icke-troende i mediabevakade katastrofområden kommer i andra hand? [Matt 6:1; 25:45]

15. OM nu någon menar sig veta bättre, och tror sig kunna visa att vår tids kyrkor ägnar sig åt biblisk verksamhet med sina ”diakonala” institutioner – övertyga mig gärna. Men var god och gör det med Guds ord. Carl Ingemar Dagman fri skribent

*) Bibeln kan hittas på nätet på flera ställen.

1917 års bibel finns här: http://runeberg.org/bibeln/efs1927/

*

cid KOMMENTAR VARFÖR DENNA "KÄRLEKSLÖSA" ARTIKEL?

Denna artikel har tillkommit helt oberoende av den kritik från politiskt håll som förekommit sedan lång tid och som var ganska intensiv en period förra året. Mer om hur den kom till här nedan, men först förtjänar det att påpekas att den politiska kritiken har grund i verkligheten.

Utifrån den kristna såväl som den allmänt moraliska tanken att pengar, isynnerhet andras pengar, skall användas så effektivt och sparsamt som möjligt, och där de först och mest behövs och där de gör bäst nytta, KAN och MÅSTE man vara mycket tveksam och kritisk till väldigt mycket av det som kallas bistånd eller diakoni.

Isynnerhet har det blivit mer och mer uppenbart att det finns ett oheligt samband mellan biståndsorganisationers självbevarelsebehov och det faktum att många nödställda blir mer beroende av bistånd än de var innan de fick hjälp.

Bistånd eller bidrag, såväl hemma som borta, gör ofta människor till fångar i hjälplöshet, hjälpen gör problemet värre. Människor hjälps inte alltid ut ur hjälplöshet, ibland stjälps de ut till en än större hjälplöshet, vilket tyvärr inte motverkas av bistånds-organisationers behov av att visa sig oumbärliga för att desto lättare själva kunna äska bidrag (!) från FN, EU och sina hemländer.

Det som fungerar bäst är att göra som Jesus, visa "fiskaren" hur, var och när han skall lägga ut sin nät, för att få ett bättre resultat. Ge inte fisk till den hungrige, ge honom ett fiskespö och lär honom att fiska. Gärna ett modernt redskap, bara han kan underhålla och vårda det själv. Hjälp till självhjälp är det som bör vara grundtanken. Det innefattar naturligtvis akuthjälp till den sjuke eller olycksdrabbade till dess han klarar sig själv. Men om "hjälpen" stjälper så är det ingen hjälp!

Den peruanske ekonomen Hernando de Soto och nobelpristagaren Yunnus och deras verksamheter visar både att de fattiga är rikare än man kan tro och att det inte är stora pengar som behövs.

Min artikel ovan har dock intet med allt detta att göra i sak. Det är helt och hållet mitt bibelintresse som är den bakomliggande orsaken till artikeln. Denna min prövning av den kristet motiverade diakonin i ljuset av Bibeln är inte resultatet av ett engagemang i den politiska debatten om biståndet (vilket inte betyder att jag inte har synpunkter på det). Den är icke ett resultat av någon slags plan, utan uppkom av en yttre tillfällighet.

Midsommaren 2007 besökte prästen i S:ta Clara församling i Stockholm, Carl-Erik Sahlberg Torpkonferensen, strax utanför Kumla vid Örebro. Han höll där en predikan om att församlingen är kallad att bedriva diakoni, vilket ligger nära till hands eftersom hans församling sedan många år utför ett omvittnat gott arbete bland utslagna i Stockholm, bl.a. på "Plattan" (Sergels torg). Att Sahlberg var där och att han predikade om diakoni kände jag inte till, och även om jag känt till det så hade jag troligen inte blivit intresserad. Men någon gång sent på sommaren gick jag in på Torpkonferensens hemsida för att se vad som hade förevarit där. Av ingen anledning alls - utom möjligen att det var den (näst) första i raden - valde jag att lyssna på Sahlbergs predikan. 1)

I denna predikan söker han stöd från Nya testamentet för att visa att hans verksamhet är en självklar del av den första kristna församlingens "första sommar" [uttrycket "den första församlingens första sommar" är Sahlbergs och det tycks antyda att de kristna redan den "första hösten" började avvika från ursprunget], och att det därför bör vara det också för oss.

Inget av de bibelställen han stöder sig på visar dock att verksamheten i den första kristna församlingen riktade sig till sådana som icke var församlingsmedlemmar. När jag slog upp de ställen han angav och fann att han lade in sådant i texten som inte står där, blev jag ytterligt häpen.

Varför söker man stöd i bibeln för en sak som redan utan bibelstöd måste anses som god?

Varför går man så långt att man lägger in betydelser i den Heliga Skrift som inte står där, för att få argument för sin sak? Inte är väl det respekt för Guds Ord?

Vid kontakt med Sahlberg fick jag ytterligare ett par bibelställen - inte heller de kunde stödja hans påståenden.

Min poäng här är denna: allt som kallas kristet skall prövas inför Skriften. Vi har kommit långt bort från Guds ord i många stycken. Oftast ser man i kristenheten en total likgiltighet för vad Guds ord verkligen säger. Hos Sahlberg - i denna sak! - ser vi ett exempel på hur en ovanligt duglig och from församlingsherde verkligen vill grunda sin verksamhet i den Heliga Skriften, men då han inte lyckas, går ända dithän att han lägger in i Guds ord sådant som inte står där. Det är inte heller rätt, ens då det gäller en så god sak som diakoni. Eller har Sahlberg rätt? Är det jag som har läst fel? Pröva själv!

____

1) Här är samtliga videofiler från Torpkonferensen 2007 [KLICKA HÄR]

Tisdag 19 juni, 2007 10.00 Bibelstudium Carl-Erik Sahlberg

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
diakoni, mervärde & "biblifiering"[LÄS HÄR]
SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD[LÄS HÄR]
Hur läser Österberg (& Du!) bibeln?[LÄS HÄR]
Goda gärningar = bistånd, diakoni? [LÄS HÄR]

*

Läs mer:

"OECD: Bistånd hjälper - långsamt" (Dagen 2008-02-15)
"Grova sakfel i Timbroskrift" (Dagen 2008-02-15)
"Timbroskrift upprör kristna biståndsorganisationer" (Dagen 2008-02-14)
"Kyrkornas arbete är värt mkt mer än det nuv. bidraget" (Dagen 2008-02-13)
Sidas chef: Jag är positiv till förändringarna (Dagen 2008-02-07)
Ministern: Vi vill jobba mer med konfliktområden (Dagen 2008-02-07)
Regeringen avslöjar hur framtidens bistånd ser ut (Dagen 2008-02-07)
"Agera mot urholkning" (Dagen 2008-02-05)
"Ny Sidachef: Biståndet spretar" (Dagen 2008-02-01)
"Ny rapport: En försvinnande liten del av den globala biståndsökningen har gått till ren fattigdomsbekämpning" (Dagen 2008-02-01)
"Hjälp till självhjälp knäcker fattigdom" (SvD 2007-12-24)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Plåtpoliserna hindrar livräddande
  DN Kultur (v) - rädda för nykristendom?
  Om avfallna kristna & Påven
  nöjesjakt, "djurrätt" & Guds Ord
  "VAD SÄGER SKRIFTEN?" - cid bloggens motto
  "teologisk kreativitet" = gudlös fest & lek!
  Deklarationen om kyrkliga rättigheter | Kyrka & Fo...
  SOCIALISM: LÖGNER, STÖLD, TERROR, VÅLD & MASSMORD
  "endast ett är nödvändigt" - om ekumeniken, SKR & ...
  kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger