| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, juni 19, 2010

  Den Västerländska Kristenhetens Avfall & Undergång

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2010-06-18 fre cid KOMMENTAR

KAN KRISTENHETEN OMVÄNDA SIG TILL GUD

1. Det är ett stort misstag att tänka att människosläktet blir bättre. Alltsedan syndafallet har människosläktet sjunkit allt djupare i synd. Det är med människan precis som med jorden själv och allting annat, ju äldre desto skröpligare. Sprickor och rörelser i jordskorpan med åtföljande tsunamis, vulkaner med eld från jordens inre, jordbävningar och andra fenomen vittnar om att jorden är gammal och på väg att förgås.

2. På samma sätt är det med människosläktet. De senaste hundra årens fruktansvärda massmord - i fredstid, på oskyldiga, obeväpnade, icke-revolterande medborgare i det egna landet, människor av det egna folket - begångna av gudsförnekande materialister, de nationella och internationella socialisterna, vittnar om hur människosläktet sjunker allt djupare i synd utan Gud.

3. Inte minst syns detta i det postkristna, rentav kristendomsfientliga, sekulariserade samhällets allmänt accepterade rättfärdigande av massmord på oskyldiga genom förintelse, styckning och förgörning redan i moderlivet. Människosläktets nedsjunkenhet i synd är så djup att dess hjärtlöshet vänder sig även mot de allra minsta, de mest oskyldiga, ofarliga, behövande och sårbara. Ja människorna dödar sina egna barn, sin egen avkomma offrar man till gudarna pengar, bekvämlighet och nöjeslystnad, den s.k. välfärden.

4. Detta och mycket mer vittnar om att människosläktet blir allt värre och går mot sin undergång och dom och rättfärdigt straff. Isynnerhet ondskefullt är detta när man betänker att det sker i en tid då fler människor än någonsin tidigare har det bättre materiellt än någon annan tid i historien, lägg därtill att denna rikedom och detta överflöd är välsignelser från Gud, och ondskans grymma och trolösa ansikte börjar ta form.

5. Guds ord uppenbarar för oss blinda, okunniga och förhärdade att från och med syndens inträde - föraktet för Guds ord och lyssnandet på Djävulen - i Guds alltigenom goda skapelse, ondskan växte till allt mer. Gud förintade så slutligen de onda, efter en lång tid utan bättring och omvändelse, alla utom Noa och hans familj. Men inte heller den troende Noas efterkommande höll sig till Gud, trots att denna mirakulösa räddning av så få borde satt outplånliga spår i deras medvetande och levt länge i minnet och i berättelser till efterkommande.

6. Gud utväljer nu - för tredje gången om man så vill - en ny man, Abraham, och gör folk av honom. Ett folk som är Guds eget och speciellt utvalda för att vara ett vittnesbörd för alla andra folk om hur det går när man lyder eller inte lyder Gud - om välsignelse och förbannelse.

7. Gud räddar detta sitt utvalda folk från svältdöden genom att i förväg sända Josef till Egypten genom många lidanden. Senare räddar Gud sitt folk från det orättfärdiga slaveriet i Egypten genom Mose. Och trots dessa två stora under och många fler så klagar profeterna flera hundra år senare med rätta att detta Guds folk bara blivit värre i ondska och avfall alltsedan uttåget från Egypten. Trots svåra straff i form av missväxt, svält, ödeläggelse, krig, ockupation, förintelse och bortförande i fångenskap så ändrar sig inte detta Guds folk och omvänder sig inte till Gud. Sådana straff hade drabbat de folk som Gud fördrev för Israels skull, och Gud varnade från början sitt folk att samma straff skulle drabba dem själva om de gick sin egen väg och följde gudlösheten och grannfolkens avguderi. Men inget biter på detta av Gud själv utvalda folk. Istället så går man allt längre i ondska och förföljer och dödar de profeter och sändebud Gud sänder för att påminna folket och ledarna om Guds ord och domar, så att om möjligt några kan omvända sig och bli räddade. Det är Guds folk, Guds eget utvalda folk, som erfarit hans godhet genom stora under och tecken, som gör allt detta onda.

8. Efter 500 år av Guds tystnad då Guds folk varit utan profeter och sändebud från Gud, låter Gud äntligen sitt eget folk få en ny profet, den främste av dem alla och som alla Guds sändebud tidigare vittnat om, och pekat fram emot, nämligen Guds egen enfödde Son. Men inte heller Guds Son tas emot av Gudsfolkets ledare och äldste, varken dess överstepräster, präster, lagkunniga eller skriftlärda. Bara en liten del av folket tar emot honom. Ledare med smak på makt och rikedom, men utan verklig insikt eller djup kunskap i eller respekt för Guds ord, hycklar nitälskan för Gud och Guds bud som mest just då när man dödar sin Frälsare, Guds Son, med hjälp av falska vittnen och falska anklagelser.

9. När nu evangeliet istället kommer till hedningarna, till de folk som inte speciellt utvalts av Gud men som ändå hör till honom som skapat allt och alla, då tas det först emot med glädje av allt fler och fler. Det dröjer dock inte länge förrän det förvanskas och beblandas med hedendom och snart är själva centrum behärskat av hedendom men under nytestamentliga riter och ord. Det kristna språket och skenfromma ordvändningar nyttjas till att dölja det faktum att gudomliga tankar har genompyrts och förvanskats ända in i det heligaste - Nattvarden! - av urgammal kainitisk hedendom. Det ny-kristna Rom blir så småningom, steg för steg, intet annat än en fortsättning av det gamla hedniska, vars riter och makt nu hävdas med den högsta tänkbara auktoritet, i världsliga såväl som andliga ting, och i den mest tydliga och avskyvärda motsättning till Guds Ord.

10. Trots många försök och många röster tar det tusen år innan Guds ord åter ställs i centrum för en kort tid genom Luther. Men Luther hinner knappt komma i graven förrän otron och avguderiet och avfallet tränger in även här i den protestantiska reformerade världen.

11. Sedan reformationen har den ena s.k. väckelsen efter den andra oftast bara skrapat på ytan och skapat många hycklare med en låtsad omvändelse och alla sekterna har var och en sitt eget speciella sektväsen och egenartade svärmeri. Inte sällan, snarare som regel, så har varenda äkta väckelse snart mekaniserats och fördärvats av manipulationer och "väckelseteknik" av sådana som intet själva erfarit men som tjusats av makten över människorna. Alla dessa sekter och svärmerier har precis som Muhammed velat göra anspråk på att vara Guds Sista Sanna Röst och Den Högsta Uppenbarelsen och Den Slutliga Återställelsen av det Sanna Evangeliet - och ändå har de alla gjort sig en egen gud och en egen bibel. Guds eget Ord har man förkastat och i dess ställe satt sina egna människoord när man ansett det lämpligt.

12. Jesu fienders ande, den som var i fariséerna, de som på Jesu tid var de politiskt och religiöst etablerade makthavarna - de var precis som idag giriga klassresenärer, karriärister - den driver dessa människor att överallt göra proselyter som blir värre än de själva. Denna mot Jesus fientliga ande härskar i alla tider hos dem som profiterar på den sanna fromheten. Denna ande som aldrig helt kan utsläckas, denna på den sanna fromheten parasiterande anden har följt de kristna som en ond skugga. Den anden säger sig alltid vara heligare än du, men inte bara det. Då denna andes tjänare upphäver Guds eget ord och sätter sina egna människobud i Guds ställe, så bevisar de att de anser sig heligare än Gud. Vilket visar att de är av Djävulen, all lögns fader.

13. Steg för steg har i mer än tre hundra år avfallet från Guds Ord INOM den protestantiska nominella kristenheten i Väst gått allt djupare. Allehanda falska profeter i fårapäls inom kyrkan såväl som uppenbara vargar och gudsförnekare utom kyrkan har tillåtits ändra och påverka kyrkans lära och praktik.

Här är bristfälligt och kort, ett försök till en skiss på de senaste tre hundra årens utveckling.

13.a Descartes, föddes 1596 i Frankrike och dog av lunginflammation 11 febr. 1650 i Stockholm*. Descartes är rationalist, som hävdar tvivlet och skepticismen, som en väg till sann kunskap. Han satte människans eget förstånd och tankeförmåga över alla auktoriteter inklusive Bibeln, Guds Ord. Han försökte bemästra tvivlet med mänskliga tankar istället för Guds Ord.
* Efter bara några månader som drottning Kristinas lärare. Han tålde inte vårt kalla klimat, och drottningen gillade tidiga lektioner trots kalla och dragiga rum. Han låg begravd på nuvarande Adolf Fredriks kyrkogård fram till 1666 då hans kvarlevor flyttades till Frankrike (Wikipedia).

13.b Spinoza (1632-1677) påverkades av Descartes, och drev tvivlet ända till Bibeln, särskilt Moseböckerna, att den inte var Guds Ord utan blott ett människoverk. Spinoza driver rationalismen till sin spets och banar väg för sjuttonhundratalet och den s.k. Upplysningen, vilken innebär att man definitivt hugger av respekten för Guds ord, man söker visheten i inom-mänskliga spekulationer istället för i Guds Ord.

13.c Både Descartes och Spinoza skapar en egen gudsföreställning som är helt frikopplad från Guds självuppenbarelse i Bibeln och Jesus Kristus. Felet de gör är inte att tro högt om förståndet i materiella ting, utan att de i andliga ting, i det som rör Gud, inbillar sig att förståndet i sig självt utan Guds uppenbarelse kan leta sig fram till sanningen om Gud.

13.d Under 1700-talet i denna Nya värld, där Gud enbart är en passiv idé och ingen Försyn eller Mening med livet längre finns, där ingen Synd finns och ingen Frälsning, där är Människan utlämnad åt sig själv. Det återstår då intet annat än att upphöja det mänskliga förståndet till människans ljus, och i detta mörker tvingas man avskaffa arvsynden (Rousseau, 1712-1778), ty om synden är en realitet så är människan förlorad (eftersom hon nu är utan Gud).

13.e Intet märkligt att någon framträder och till och med förnekar Gud i detta annars deistiska tidevarv, och därifrån är steget inte långt till att vilja avskaffa det av Gud befallda dödsstraffet. Beccaria (1738-1794) brukar tillskrivas denna "ära" med sin skrift "Dei Delitti e delle Pene" som publicerades 1764 (sv. 1770 "Om Brott och Straff").

13.fa Somliga s.k. evangeliska kristna under den s.k. Upplysningen - som innebar att man frigjorde sig från underordningen under Guds Ord - syndförklarade slaveriet i sig, utan stöd i och i uppenbar strid mot Guds ord. Om man nöjt sig med att fördöma kidnappning av fria människor och försäljning av saklöst förslavade människor som ett brott som förtjänar döden, så hade man stått på säker biblisk mark.

13.fb William Wilberforce (1759-1833) brukar av kristna framhävas som ett exempel på hur "nyttig" kristendomen och enskilda kristna varit i historien. Hans "Praktiska Kristendom" var ett politiskt-moraliskt projekt och Guds Ord hade inte någon överordnad ställning i hans argumentation.

13.fc De som okritiskt (och okunnigt?) gillar detta har därmed också sagt att det är helt rätt för en kristen att i strid mot Guds ord hävda att något man nu i vår tid inte längre gillar är synd, trots att Guds ord varken fördömer eller ogillar det, utan tvärtemot har legaliserat det.

13.fd Det är i synnerhet kampen mot slaveriet under sken av kristendom som har totalt underminerat Skriftens auktoritet som gällande i alla frågor i alla tider. Den kristne ledare som inte förstår det är inte bara oinsatt och okunnig, han har inte Gud eller Guds ord som högsta auktoritet.

13.fe Ty, därmed säger man att det KAN vara rätt att betrakta vår tids uppfattning som högre och gudomligare än Jesu egen och hans apostlars lära.

13.ff Vi vet att de apostoliska församlingarna var fulla av slavar, och inte bara det, det fanns också kristna slavägare tillsammans med kristna slavar i en och samma av en Jesu apostel grundad kristen församling - och ingenstans i Nya testamentet finns ett enda ord av en apostel som fördömer slaveriet, ja inte ens ett enda ord som uppmuntrar någon slav att söka bli fri. Och ingen slavägare uppmuntras, än mindre befalls, att frige ens kristna slavar. Tvärtom skyddas äganderätten med skärpa.

13.fg Jesus själv inte ens talar med en enda slav i något av de evangelier vi har, och fastän både underordning av kvinnor, förekomsten av slavar och grymma dödstraff var ständiga inslag i vardagen finns inte ett enda ord av Jesus som fördömer något av allt detta som vi numera efter den s.k. Upplysningen håller för självklart onda ting.

13.g Med den blodiga och orättfärdiga Franska revolutionen (1789-1799) upphävdes underordningen under all överhet i princip för alla. Det som i Skriften är befallt av Gud ifrån begynnelsen i Skapelsen före syndafallet och därmed en god sak, sägs nu med blott mänsklig auktoritet som grund vara en ond sak. Inte bara gudlösa materialister, det är socialister, utan också skenkristna liberaler och många med kristet namn har alltsedan dess hyllat uppror och olydnad som gott. Man har gjort detta bland annat genom fagert men lögnaktigt tal om jämlikhet.

13.h Den nominellt kristna kyrkan i Väst har sedan dess gått allt längre i avfall genom att den låtit sig påverkas av allehanda inomvärldsliga gudsförnekande idéer, huvudsakligen socialistiska, som är en följd av eller har sin rot i avskaffandet av Guds ords auktoritet för alla tider.

13.i Redan 1809 avskaffades kvinnans underordning under mannen i den Svenska kyrkans vigselritual och tvåhundra år senare, 2009, vigde denna numera helt öppet avfallna, laglösa och anti-kristliga, f.d nominellt kristna kyrka, en lesbisk kvinna till biskop.

13.j Så som Juda gjorde värre ont och blev mer trolös än Israel trots att Juda såg hur Israels synd straffade sig, så har Frikyrkan blivit värre än Svenska kyrkan, Svenska kyrkan ljuger ju åtminstone inte om sina ändringar av Bibeln.

14. Det finns ingen framtid för en "kyrka" som inte vill veta av Guds Ord. Det finns i längden ingen annan möjlighet för "kyrkan" att få trovärdighet än att öppet bryta med Skriften i allt. Men då har man också förlorat sin identitet och sitt existensberättigande.

15. Den kyrka som vill vara Jesu lärjunge bevisar sin kärlek till sin Mästare genom att hålla hans ord, allt vad han har lärt oss genom sina apostlar.

16. De som offrar Guds ord och sanningen för ett utombibliskt fenomen som kallas ekumenik hör inte till dem som älskar Jesus, eller håller Guds ord.

17. Om man å andra sidan ser rent mänskligt på saken, så borde alla - som vill att kristna kyrkor skall överleva (vad än Guds ord säger om dem) - fly all ekumenik, ty historien visar entydigt att ekumenik aldrig stärker kyrkorna, ej heller föds väckelse eller kärlek till Gud och Guds ord ur ekumenik. Tvärtom står ekumenik alltid i konflikt med Guds ord, man kan inte både hålla på Guds ord och hålla ihop oförenliga kyrkor.

18. Och de som i allehanda frågor ändrar i Skriften efter vad omvärlden kräver håller inte Guds ord för gudomligt, de KAN inte tro, eftersom de fruktar människor mer än Gud, och samlar skatter på jorden istället för i himlen.

19. För den sanna kyrkan som vill hålla sig till Guds ord finns inget annat alternativ än att erkänna att den Moderna tidens nedbrytande av Guds Ords auktoritet har lett till en situation där ingen kristen lära längre kan försvaras.

20. Med omtolkningsmodellen från kampen mot slaveriet och kampen mot dödsstraffet och kampen mot underordningen så kan vilken Skriftens lära som helst omintetgöras, vilket också sker hela tiden, alltifrån förnekandet av sanningen i Skapelseberättelsens redogörelse för hur Gud skapade allt och alla, till upphävandet av homosexualiteten som synd, ända intill heligförklarande av denna den tydligaste avgudasynd.

21. Den kyrka som inte är stark nog att hävda Bibelns läror när det gäller Skriftens gudomliga auktoritet, arvsynden, underordningen, dödsstraffet och slaveriets legala förekomst, den är inte och kan aldrig bli trovärdig i sitt förhållande till Skriften.

22. Detta blir tydligare och tydligare för varje dag då det gäller just homosexualitet. Ingen kyrka tycks kunna stå emot trycket och kraven från den gudlösa omvärlden på heliggörande av denna synd. Men ännu är det väldigt många som motsätter sig heliggörande av homosexualitet. Man måste därför i många sammanhang stå emot godkännandet av öppet homosexuellt leverne för att inte förlora medlemmar (pengar!). Men man kan inte heller i längden stå emot utan att till slut tvingas erkänna att man ändrat sig förut i frågor som är ännu tydligare och klarare i Skriften, nämligen i fråga om dödsstraff, slaveri och kvinnans underordning. Och i dessa frågor kan man inte backa eftersom medlemmarna i decennier övertalats att tänka att det är i enlighet med Skriften som dessa ändringar gjorts. Dessutom är frikyrkofolket numera så sekulariserade att de inte själva vet vad Guds ord säger, många är i alla fall så ovana vid egna bibelstudier att de inte har förmåga att bilda sig en egen uppfattning. Många andra vill eller orkar inte ens även om de skulle kunna.

23. Att Bibeln är Guds ord innebär att ingen behöver frukta för att hamna fel då man hävdar en lära som Bibeln hävdar. Bibeln är i sin egenskap av att vara Guds Ord inte bara sann utan också verklighetsanpassad.

24. Betänk detta: Aldrig någonsin har så många oskyldiga mördats som under den tid dödsstraffet varit avskaffat. I våra moderna samhällen är intet oskyldigt liv så starkt skyddat som en mördares. Oskyldigas liv är till salu för en eller två månaders vård. Ja, trettiofemtusen mördas varje år mot betalning av den svenska staten med de flesta människors gillande. Vilket är logiskt med tanke på att dödsstraffet först avskaffades i Sverige redan på 1700-talet för barnamord. numera är en varg flera gånger mer värd än en oskyldig människa. Den som skjuter en varg utan tillstånd döms till 6 års fängelse. Det är sällan eller aldrig en mördare av en oskyldig människa får så långt straff. Det händer inte sällan att en mördare får vård, och släpps fri efter ett par månader.

25. Och sedan slaveriet avskaffades så har medborgarna i de Västerländska staterna alltmer blivit statens slavar, nedpressade av stöldhöga tunga skatter och plikter som ingen helt kan uppfylla. De nya slavägarna är det arbetsbefriade frälset som lever på andras arbete (det kallas bidrag).

26. Avskaffandet av underordningen har för varje generation som gått skapat alltmer upproriska människor som numera även i det svenska samhället slår, knuffar, sparkar, hoppar, knivhugger och skjuter ihjäl varandra på öppen gata, inne i lägenheter eller på avlägset belägna gårdar. Ingen vågar ingripa, och polisen gömmer sig och domstolarna är skamlöst partiska för mördare, kanske är de rädda att själva bli dödade?

27. Familjen har slagits sönder sedan typ hundra år genom uppmuntrandet av skilsmässor och genom att tvinga även de kvinnor som inte vill, att överge hus, barn och man för att gå ut i det s.k. "arbetslivet", vilket väl närmast betyder anslutning till LO, som gärna vill ha så mycket pengar som möjligt av de som tjänar minst. Detta förakt för det viktigaste av alla jobb, uppfostrandet av barnen i det egna hemmet och hushållandet med de egna resurserna, är bland det mest föraktliga som skett i politiken de senaste hundra åren. Intet kan vara viktigare än att ta hand om barnen, och ingen KAN göra det bättre än barnens egna föräldrar.

28. När man betänker att främmande människor med socialistisk omoral fostrar andras barn så är det intet förvånande att de svenska barnen är de mest vilsna barnen som finns, att självmordsfrekvensen i Sverige överstiger andras är helt logiskt.

29. Kort sagt, när man trott sig kämpa för ett bättre samhälle då man avskaffat flertusenårig visdom, så har man sakta men säkert fått tillbaka som en bumerang - med en bana på ett eller två hundra år - något som är än värre än det man avskaffade.

30. Profeterna ansåg det vara en styggelse att fria de skyldiga och fälla de oskyldiga, och att låta mördare gå fria och få "ny chans" till priset av oskyldiga människors liv, det är bevis på avgudadyrkan och svårt avfall. Att tvingas se hur "mördare bor i landet" är en styggelse, ett bevis på avfall och avguderi som inte kan vederläggas - mördare skall dödas. Så talar Guds sändebud, medan vi gång på gång släpper Barabbas-figurer - upprorsmän och mördare - fria och låter oskyldiga dö i deras ställe. Sedan kallar man det barmhärtigt för att dölja att det är Djävulskt! Så långt har avfallet från kristendomen gått att även kyrkorna anser att de följer Jesus då de låter oskyldiga dö i skyldigas ställe.

31. Vår civilisation har kristendomen att tacka för allt men har gjort precis som Guds folk, vi har vänt ryggen åt Gud och gjort oss själva till Gud. Den kristenhet som trots sin höga kallelse gör så kan räkna med att straffet inte blir mindre än det som drabbat Guds utvalda folk. Snarare borde det i rättvisans namn bli mycket värre eftersom den uppenbarelse vi fått genom Jesus Kristus - och tagit emot och fått njuta frukterna av, och sedan likväl vänt oss bort ifrån - är så mycket större än den som judarna hade under profeternas tid.

32. Om Västerlandets straff sker genom inbördeskrig, sakta men säker död genom självförvållad utrotning - vi föder för lite barn och dödar många av dem - eller genom att islam tar över Europa, eller på något eller flera andra sätt - det må vara osagt. Gud är tålmodig, men när syndens mått är fyllt, finns ingen räddning. Så var det på Jeremia tid och vår tid liknar allt mer den tiden. Ingen kristen ledare finns som underordnar sig Guds ord, alla profeterar falskt - de lovar goda ting som inte händer, ingen manar till bättring, ingen varnar för syndens straff. Alla söker de sitt eget, alla är de avfallna, alla vränger de Guds ord för vinnings skull, alla säger de att allt är väl och att ingen fara hotar och att inget ont kan hända.

33. Och ingen lyssnar när någon talar Guds ord - och likväl måste Guds ord talas så att ingen kan säga att man inte blivit varnad.

34. Jes 1:21

Ack, en sköka har hon blivit, den trofasta staden, hon som var uppfylld av rätt, en boning för rättfärdighet - nu bor det mördare där.

*

AKTUELLT

bibelpank anka om kvinnans jämlikhet

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]

Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Den Västerländska Kristenhetens Avfall & Undergång


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Gud gör ingen skillnad mellan människor - jude l. ...
  bibelpank dotter ogillar bibliska kvinnor
  Kvinnor som sätter Guds ord före mänsklig klokhet ...
  Pastor Swärd & "svåra" frågor - om att läsa bibeln
  skapelseberättelsen: kvinnan är underordnad mannen...
  Kyrkan har inget uppdrag att driva jämlikhet - bib...
  bibelpank anka (3) om jämlikhet i skapelsen
  bibelpank anka om socialismen & kvinnans jämlikhet...
  "GUDLÖSAS" GUDLIGA KRITIK MOT "GUDLIGA"
  bibelpank anka om kvinnans jämlikhet (Del1)  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger